Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Hallituksen kannanotto yritys- ja pääomatPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Yrittäminen • Hallituksen kannanotto yritys- ja pääomat
 
From:Thursday, November 13, 2003 4:03 PM +0200
Subject:Hallituksen kannanotto yritys- ja pääomat 
To:
Hallituksen kannanotto yritys- ja pääomatuloverotuksen uudistamisesta
Hallituksen tiedotustilaisuus yritysverouudistuksesta 13. marraskuuta

Hallitus uudistaa yritysverotusta Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudistukset edistävät yritysten investointeja, kasvua ja kykyä työllistää sekä kannustavat yrittäjyyttä. Yhteisöverokantaa alennetaan tuntuvasti. Pääomaverokannan ja osinkoverotuksen huojennuksilla turvataan pk-yritysten ja niiden maksamien osinkojen taso.

1. Yhteisö- ja pääomaverokanta

Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi

*       yhteisöverokantaa lasketaan 3 prosenttiyksiköllä, jolloin yhteisöverokannaksi tulee 26 prosenttia;
*       pääomaverokantaa alennetaan 1 prosenttiyksiköllä, jolloin pääomaverokannaksi tulee 28 prosenttia;

Henkilöyhtiöiden (avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) ja yksityisten elinkeinonharjoittajien suhteellinen asema osakeyhtiöihin verrattuna turvataan korjaamalla henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien pääomatulo-osuuden mitoitusta.

2. Osinkoverotus

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä (avoir fiscal) luovutaan ja siirrytään osinkojen osittaiseen kahdenkertaiseen verotukseen. Yksityishenkilöiden ja kuolinpesien saamia osinkoja verotetaan eri tavoin riippuen siitä, onko osingon maksanut pörssiyhtiö (mukaan lukien ns. sivulistoilla noteerattu) vai muu yhtiö.

Pörssiyhtiöiden maksamista osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen veronalaiseksi pääomatuloksi. Muiden osakeyhtiöiden maksamat osingot ovat saajalleen verovapaita siltä osin kuin ne alittavat osakkeen matemaattiselle arvolle laskettavan (nettovarallisuuden) 9 prosentin tuoton. Nettovarallisuuden 9 prosentin tuoton ylittävältä osalta listaamattomien osakeyhtiöiden osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen ansiotuloina verotettavaksi. Verovapaiden osinkojen vuotuinen enimmäismäärä on verovelvollisella 90 000 euroa. Tämän rajan ylittävältä osalta osingoista 70 prosenttia luetaan saajalleen pääomatuloina verotettavaksi.

Käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset hyvitetään järjestelmän voimaantulon jälkeenkin. Uudistuksen voimaantullessa käyttämättömiä veroylijäämiä ei hyvitetä.

Yhteisöjen saamien osinkotulojen ketjuverotus poistetaan kuitenkin niin, että mahdollisuudet kiertää yksityishenkilöiden osinkotuloihin kohdistuvaa verotusta osakeyhtiöomistusta käyttämällä estetään.

3. Veropohja

Poistojärjestelmää arvioidaan erikseen myöhemmin vuoden 2004 aikana, kun verotuksen suhdetta kirjanpitoon joudutaan pohtimaan uudelleen nk. IAS-käytännön tullessa EU-säädösten myötä pörssiyhtiöiden käyttöön vuoden 2005 alusta.

4. Muut yritysmuodot

Osuuskuntien voitonjaon verotusta valmistellaan erikseen pitäen lähtökohtana tavanomaisten osuuskuntien voitonjaon säilyttämistä yhdenkertaisen verotuksen piirissä.

5. Vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen verotus

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksessa siirrytään ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Maksujen vähentämisen verovaikutus määräytyy pääomaverokannan mukaan ja eläke verotetaan pääomatulona. Vähimmäiseläkeikää korotetaan 62 vuoteen.

Uusia säännöksiä sovelletaan kaikkiin voimaantulon jälkeen maksettuihin maksuihin. Eläkettä, joka kertyy uudistuksen voimaantulon jälkeen pääomaverokannalla vähennetyistä maksuista ja niiden tuotosta, voidaan maksaa vakuutetun täytettyä 62 vuotta ja sitä verotetaan pääomatulona. Voimaantuloa edeltäneeltä ajalta kertyneistä maksuista ja niiden tuotoista eläkettä voidaan maksaa vakuutetun täytettyä 60 vuotta ja maksettua eläkettä verotetaan ansiotulona.

6. Yritysten sukupolvenvaihdokset

Perintö- ja lahjaverolain 55 § 1:n momentin sukupolvenvaihdoshuojennusta muutetaan siten, että yritysvarallisuus arvostetaan 40 prosentiksi varallisuuden verotusarvosta.

7. Varallisuusverotus

Varallisuusverokanta alennetaan 0,8 prosenttiin ja verotettavan varallisuuden alaraja nostetaan 250 000 euroon.

8. Myyntivoittojen verotus

Yksityishenkilöiden yli 10 vuotta omistaman omaisuuden luovutusvoittoverotuksessa hankintameno-olettama alennetaan 40 prosenttiin.

9. Kuntien rahoitusasema

Yhteisö- ja pääomaverotuksen uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen selvitetään ja kompensoidaan täysimääräisesti ottaen huomioon vuonna 2005 voimaan tuleva laaja valtionosuusjärjestelmän uudistus.

Liite

Hallituksen kannanotto Yritys- ja pääomatuloverotuksen uudistaminen

Alustavia arvioita verotuottovaikutuksista (kaikki laskelmat perustuvat ns. staattisiin arvioihin)

Yhteisö- ja pääomaverokanta: Vähennystä 585 miljoonaa euroa, josta yhteisverokannan muutos 555 miljoonaa euroa ja pääomaverokannan muutos 30 miljoonaa euroa.

Osinkoverotus: Lisäystä 130 - 180 miljoonaa euroa, josta pörssiyhtiöiden osinkojen verotuotot 100 - 150 miljoonaa euroa ja muiden yhtiöiden osinkojen verotuotot 30 miljoonaa euroa. [Luvut suuntaa-antavia]

Vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen verotus: Lisäystä 100 miljoonaa euroa.

Sukupolvenvaihdokset: Vähennystä 25 miljoonaa euroa.

Varallisuusverotus: Vähennystä 28 miljoonaa euroa, josta verotettavan varallisuuden alarajan nostaminen 17 miljoonaa euroa ja verokannan alentaminen 11 miljoonaa euroa.

Yhteensä vähennystä 300 - 350 miljoonaa euroa. Uudistuksen eri osien päällekkäisyydestä johtuen yhteisvaikutus ei ole suoraan osien summa.