History
 
 hallituksen esitykset syysistuntokaudellaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • hallituksen esitykset syysistuntokaudella
 
From:Tuesday, September 8, 2009 1:56 PM +0300
Subject:hallituksen esitykset syysistuntokaudella 
To:
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Valtioneuvoston istuntoyksikkö 4.9.2009HALLITUKSEN ESITYKSET, JOTKA ON TARKOITUS ANTAA SYYSISTUNTOKAUDELLA 2009 EDUSKUNNALLE  
Kiireelliset esitykset on merkitty tähdellä*
Esitykset on ryhmitelty niiden laajuuden mukaisesti  

laajoihin (yli 20 pykälää) ja suppeisiin (pykälämäärä 1-20)
PeV –merkinnällä varustettuja esityksiä ehdotetaan

käsiteltävän perustuslakivaliokunnassa
Esityksen sisältyessä hallitusohjelmaan, mainitaan ohjelmakohdan luku  
Luetteloon lisätään hallituksen esityksen numero, kun esitys on annettu eduskunnalle sekä eduskunnan vastauksen numero, kun vastaus on saapunut valtioneuvostoon ja lait on vahvistettu presidentin esittelyssäVALTIONEUVOSTON KANSLIA
VALTIONEUVOSTON SELONTEOT
VNS ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko
ULKOASIAINMINISTERIÖ
SUPPEAT ESITYKSET
*HE 120 Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden  

 täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan  

 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi  

 kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa

annetun lain 14 §:n muuttamisesta (PeV)

hallitusohjelman luku 1, kansainvälinen sopimus

kiireellisyyden syy: tuomioistuintoiminnan aikatauluun liittyvät tekijät

oikeuspalvelu, lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, p. 160 55588

elokuu
* HE Euroopan unionin ja Seychellien välillä merirosvoukseen syyllisiksi epäiltyjen sekä  

 takavarikoidun omaisuuden siirtämisessä noudatettavista ehdoista tehdyn sopimuksen  

 hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta hallitusohjelman luku 1, kansainvälinen sopimus

kiireellisyyden syy: käynnissä olevaan kriisinhallintaoperaatioon liittyvä järjestely

oikeuspalvelu, lähetystöneuvos Katri Kaarniala, p. 160 56408

16.10.2009 mennessä
HE ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 14 pöytäkirjan

eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta

oikeuspalvelu, lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen, p. 160 55729

syyskuu-lokakuu


HE Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

oikeuspalvelu, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, p. 160 55711

lokakuu
HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

yhteisön viisumisäännöstön voimaantulon edellyttämät muutokset ulkomaalaislakiin kansalaispalvelut, lainsäädäntösihteeri Veli-Pekka Rautava, p. 160 56040

marraskuu


HE 115 Nepalin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan

sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

kauppapoliittinen osasto, kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, p. 160 56167

elokuu
HE 114 Panaman kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen  

 hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten  

 voimaansaattamisesta

kauppapoliittinen osasto, kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, p. 160 56167

elokuu
HE laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

kauppapoliittinen osasto, yksikön päällikkö Eero Aho, p. 160 55487

marras-joulukuu
VALTIONEUVOSTON SELONTEKO
VNS 7 Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

poliittinen osasto, yksikön päällikkö Sofie From-Emmesberger, p. 160 56551
OIKEUSMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

- muutetaan säännöstä korkeimman oikeuden esittelijäneuvoksen virkojen  

 määräaikaisuudesta

- esittelijöiden nykyinen kolmiportainen virkanimikkeistö ja palkkausjärjestelmä  

 säilyy ennallaan

oikeushallinto-osasto, kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, p. 160 67915

 

HE nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa

koskevaksi lainsäädännöksi

uudistetaan nuoren rikoksesta epäillyn rikokseen syyllistymisen syitä, sosiaalista tilannetta ja muita vastaavia seikkoja koskevaa selvitysmenettelyä sekä ehdollisen vankeuden valvonnan sisältöä ja menettelytapoja

kriminaalipoliittinen osasto, hallitussihteeri Anne Hartoneva, p. 160 67578


LAAJAT ESITYKSET
HE 102 laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

osastopäällikkö Kari Kiesiläinen p. 160 67532
HE 104 laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista  

 annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Markku Helin, p. 160 67665  
HE maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

direktiivin 2007/64/EY täytäntöönpano

pannaan täytäntöön maksupalvelujen tarjontaa ja toteuttamista koskeva direktiivi siltä osin kuin sääntely kuuluu oikeusministeriön toimialaan

 lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, p. 160 67719

syyskuu
HE vesilain uudistamisesta

Hallitusohjelma luku 4

uudistetaan vesilaki kokonaisuudessaan

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Jari Salila, p. 160 67706

lokakuu
HE avopuolisoiden yhteistalouden purkamista koskevaksi lainsäädännöksi

säädetään avopuolisoiden omaisuuden jaosta avoliiton purkautuessa

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen, p. 160 67703

lokakuu
HE Haagin aikuisten suojelua koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Markku Helin, p. 160 67665 joulukuuHE vanginkuljetuksesta annettavaksi laiksi (PeV)

- säädetään lain tasolla ja ajanmukaisesti vanginkuljetuksessa kuljetettavan henkilön kohtelusta, olosuhteista ja valvonnasta

- selkiinnytetään kuljetusviranomaisten tehtäväjakoa

- säädetään Vankeinhoitolaitoksen mahdollisuudesta hankkia vanginkuljetuspalveluita yksityiseltä palveluntarjoajalta

kriminaalipoliittinen osasto, hallitussihteeri Anne Hartoneva, p. 160 67578

joulukuu
HE valvontarangaistuksesta (PeV)

säädetään uudesta, vapaudessa toimeenpantavasta ja teknisin laittein valvotusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta, johon sisältyy muun muassa toimintavelvoite, päihteidenkäyttökielto ja olinpaikkavelvoite.

kriminaalipoliittinen osasto, lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, p. 160 67892, suunnittelija Tuuli Herlin, p. 160 67893

joulukuu
SUPPEAT ESITYKSET
HE 103 rautatiekuljetuslain muuttamisesta

tehdään lakiin EU-rautatievastuuasetuksen edellyttämät tarkistukset

lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen p. 160 67713
HE 105 muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen p. 160 67704
HE tiedoksiantoa koskevien oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain säännösten muuttamisesta

tehostetaan tiedoksiantoa oikeudenkäynneissä, erityisesti riidattomissa velkomusasioissa

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, p. 160 67678

syyskuu
HE vaalilain muuttamisesta (PeV)

tehdään vaalilakiin mm. kuntajakoon liittyviä teknisiä muutoksia

hallintoyksikkö, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen p. 160 67572

ja lainvalmisteluosasto, erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen p. 160 67953

lokakuu
HE hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Hallitusohjelma luku 4

lisätään lainsäädäntöön yleiset säännökset oikaisuvaatimusmenettelystä

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Leena Halila, p. 160 67740

lokakuu
HE 116 Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien EU:sta peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten  

 voimaansaattamisesta

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntösihteeri Tapio Puurunen, p. 160 67639 ja neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, p. 160 67836

lokakuu
HE eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen myötä tarkistetaan useissa laeissa olevia säännöksiä, jotka koskevat käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa. Luovutaan osakeyhtiölain  

 soveltamista koskevien asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin

oikeushallinto-osasto, ylitarkastaja Päivi Saukonoja, p.1606 7560, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, p. 1606 7608.

lokakuu
HE yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

- lisätään muun toiminnan kuin työn osuutta yhdyskuntapalvelussa enintään 30 tuntiin - säädetään huumausaineiden käyttökielto yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana j a päihtymysepäilytilanteissa velvollisuus antaa sylki- tai virtsanäyte

kriminaalipoliittinen osasto, hallitussihteeri Anne Hartoneva, p. 160 67578

lokakuu
HE lainvalintaa velvoiteoikeuden alalla koskevan sääntelyn tarkistamisesta

tarkistetaan mm. kuluttajansuoja- ja työsopimuslakiin sisältyviä lainvalintasäännöksiä  

 siten, että ne ovat yhteensopivat jo hyväksytyn EU-asetuksen (”Rooma I”) kanssa  

 lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, p. 160 67514

lokakuu
HE laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

muutetaan korvausmenettelyä siten, että korvausta on jatkossa haettava ensi vaiheessa Valtiokonttorilta

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen p. 160 67722

lokakuu
HE laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, yhdyskuntapalvelusta annetun lain sekä eräiden muiden Rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta

lakeihin tehdään Rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksesta aiheutuvat teknisluonteiset muutokset.

kriminaalipoliittinen osasto, hallitusneuvos Leena Kuusama, p. 160 67734,  

 lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, p.160 67892

marraskuu
HE eduskuntavaalien suhteellisuuden parantamisesta (PeV)

Hallitusohjelma luku 4

muutetaan perustuslakia ja vaalilakia eduskuntavaalien suhteellisuuden parantamiseksi nykyisen vaalipiirijaon pohjalta sekä puoluelakia puoluetuen maksamisen laajentamiseksi osittain eduskunnan ulkopuolisille puolueille  

 hallintoyksikkö, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen p. 160 67572

ja lainvalmisteluosasto, erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen p. 160 67953

marraskuuHE laiksi vaalilain muuttamisesta (PeV)

Hallitusohjelma luku 4

muutetaan eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajankohtaa  

 hallintoyksikkö, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen p. 160 67572

ja lainvalmisteluosasto, erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen p. 160 67953

marraskuu
HE laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

muutetaan velkajärjestelylain maksuohjelman pituutta koskevia säännöksiä

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, p. 160 67718

joulukuu
HE Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamista uudessa  

 rikosprosessissa koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta

kumotaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 § ja kansainvälisestä  

 yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 18 §

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 160 67723

marraskuu  
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

lakiin tehdään rikosseuraamusalan henkilörekistereiden sekä alan organisaation kehittämisen edellyttämät muutokset.

kriminaalipoliittinen osasto, hallitussihteeri Anne Hartoneva, p. 160 67578

joulukuu
HE laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

muun muassa ehdonalaista vapauttamista ja elinkautista rangaistusta suorittavan vangin aikaisimman vapauttamisajankohdan määräytymistä koskevat säännökset

kriminaalipoliittinen osasto, lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, p.160 67892,  

 hallitussihteeri Juho Martikainen, p. 160 67754

joulukuu  
HE laiksi yhdistyslain muuttamisesta

Hallitusohjelma luku 4

 lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 160 67664

joulukuu

HE eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen  

 hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta

EU:n jäsenvaltioiden välisen rikosoikeudellisen yhteistyön tehostaminen

lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, p. 160 67705

joulukuu
HE Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta  

 vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi vuonna 2002 perustetun Eurojustin  

 toimintakyvyn ja Eurojustin kansallisen jäsenen aseman vahvistaminen  

 lainvalmisteluosasto, lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, p. 160 67705

joulukuu

SISÄASIAINMINISTERIÖ
LAAJAT ESITYKSET
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (PeV)

- lukuisia yksittäisiä muutoksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin  

 - täsmennyksiä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin ja Euroopan

 unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen

 vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan

 kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

 annettuun lakiin

- muutokset liittyvät pääasiassa kansainväliseen tietojenvaihtoon, kansallisen  

 valvontatietojärjestelmän perustamiseen ja poliisin rekistereissä olevien tietojen  

 keskinäisen yhteensovittamisen parantamiseen sekä majoitustietojen tallettamiseen

- myös tietojen poistamista koskevia säännöksiä selkeytettäisiin.

poliisiosasto, ylitarkastaja Keijo Suuripää, p. 160 43872

lokakuu
HE laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PeV)

ehdotettavilla rahapelijärjestelmää, rahapelien jaottelua ja rahapelitoiminnan ohjausta koskevilla muutoksilla pyritään ehkäisemään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia ja sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä varmistamaan yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset

Hallitusohjelma luku 4 ja 5

ministeriön oikeusyksikkö, lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, p. 160 42813  

 lokakuu
HE laiksi hätäkeskustoiminnaksi

- laki korvaisi nykyisen hätäkeskuslain (157/2000)

- tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta ja järjestää hätäkeskuspalveluiden  

 tuottaminen sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua

- Hätäkeskuslaitoksen ja sen toimintaan liittyviä rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan sekä tehtäviä selkeytetään toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla

- lailla pyritään muun muassa parantamaan hätäkeskusten mahdollisuutta varmistaa  

 toistensa toimintaa ruuhka- ja poikkeuksellisissa tilanteissa

- laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian

Hallitusohjelma luku 4

pelastusosasto, neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, p. 160 42957

syys-lokakuu  
*HE etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä vuonna 1979 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten  

 voimaansaattamisesta, Cospas-Sarsat-järjestelmän liittymissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä  

 meripelastuslain muuttamisesta  

 - etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä Hampurissa vuonna 1979 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen vuonna 2004 tehdyt muutokset; muutokset tulivat kansainvälisesti  

 voimaan 1.7.2006

- esitykseen sisältyy ehdotus Suomen liittyminen satelliittien kautta hätähälytyksiä välittävän Cospas-Sarsat-järjestelmän käyttäjävaltioksi

- meripelastuslakiin (1145/2001) tehtäisiin tarvittavat muutokset meripelastustoimen suoritusedellytysten parantamiseksi sekä eri toimijoiden aseman selkeyttämiseksi

kiireellisyyden perustelut: viranomaisten organisaatiossa 1.1.2010 tapahtuvat muutokset

rajavartiolaitoksen esikunta, ylitarkastaja Anne Ihanus, p. 071 872 1607

loka-marraskuu  
HE laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (työntekijän  

 oleskelulupajärjestelmän kehittäminen)

- työntekijän oleskelulupajärjestelmä saatettaisiin vastaamaan paremmin tarpeeseen

 lisätä ulkomaalaisen työvoiman maahanmuuttoa ja verovoimaisuutta yksinkertaistamalla ja

 selkiyttämällä voimaassa olevaa työntekijän oleskelulupajärjestelmää

- esitykseen sisältyy työnteko-oikeuden säätäminen maahan tuleville ulkomaalaisille

- lupahakemusmenettelyn kehittämisen ohella kokonaisuuteen liittyy luopuminen  

 työvoiman saatavuusharkinnasta

- Suomessa jo olevan työvoiman kilpailukyky säilytettäisiin työehtojen noudattamisen  

 tehokkaalla valvonnalla

Hallitusohjelma luku 4.1

maahanmuutto-osasto, ylitarkastaja Mirkka Mykkänen, puh. 160 43417

marras-joulukuu
HE laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

- pääasiallinen muutos koskisi sitä, että osa Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla  

 oleskellusta ajasta laskettaisiin mukaan kansalaisuuslain mukaiseen asumisaikaan

- myös muita kansalaistamisen edellytyksiä, etenkin kielitaito- ja nuhteettomuusedellytystä, selkiytettäisiin

- hakemuksesta myönnettävän kansalaisuuden ohella myös ilmoituksesta saatavaa  

 kansalaisuutta koskevia säännöksiä yksinkertaistettaisiin

- lisäksi kansalaisuusasioiden käsittelyä Maahanmuuttovirastossa nopeutettaisiin  

 yksinkertaistamalla menettelyitä koskevia säännöksiä

Hallitusohjelma luku 4.1

maahanmuutto-osasto, ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, puh. 160 43409

marras-joulukuu
SUPPEAT ESITYKSET
*HE 106 laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien  

 yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (PeV)

poliisiosasto, projektipäällikkö Mika Lehtonen p. (09) 160 42353
HE laiksi poliisilain täydennyspoliisia koskevan 42 §:n muuttamisesta (PeV)
- täydennyspoliisia koskevaa pykälää muutettaisiin siten, että täydennyspoliisia voitaisiin käyttää poikkeusolojen lisäksi myös normaalioloissa poliisin lisäresurssina esim.  

 massiivisissa väenkokouksissa

- päätösvalta täydennyspoliisin käyttämistä olisi tarkoitus siirtää valtioneuvostolta

poliisipiirin päällikölle

- täydennyspoliiseina tulisivat toimimaan pääsääntöisesti puolustusvoimien  

 maakuntajoukoissa palvelevat henkilöt

poliisiosasto, ylitarkastaja Keijo Suuripää, p. 160 43872

marraskuu  
*HE laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta  

 - ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta annetun Euroopan Unionin neuvoston päätöksen määräykset, jotka edellyttävät sääntelyä kansallisessa lainsäädännössä

- laissa olisi säännökset Europolin kansallisesta yksiköstä, Suomen edustajista yhteisessä valvontaviranomaisessa sekä kansallisesta valvontaviranomaisesta

- lisäksi lailla kumottaisiin Europol-yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevat asetukset - Europol-päätökseen sisältyvä tietojen käsittelyä koskeva osuus esitetään säänneltäväksi tarpeellisin osin poliisin henkilötietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta  

 annettavalla lailla

kiireellisyyden perustelut: päätöksen 61 artiklan mukaan jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että niiden lainsäädäntö on Europol-päätöksen mukainen viimeistään päätöksen soveltamispäivänä 1.1.2010

poliisiosasto, rikosylitarkastaja Markku Ryymin, p. 160 42993, ylitarkastaja Marjo Waismaa, p. 160 42722

lokakuu  
HE rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän  

 rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen voimaansaattaminen  

 tekemällä tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön

poliisiosasto, poliisiylitarkastaja Marja Kartila, p. 160 42850

lokakuu
HE järjestyslain 22 §:n sekä vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutusta ja ikää koskevien säännösten muuttamisesta (PeV)

- järjestyslain 22 §:ssä tarkoitettujen järjestyksenvalvojien asettamis-mahdollisuuden

laajentaminen nykyisestä terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteisiin, lentopaikkoihin

 ja satamiin

- lisäksi eräitä koulutusta koskevia säännöksiä.  

 poliisiosasto, ylikomisario Vesa Ellonen, p. 160 42369.

lokakuu
* HE ulkomaalaislain muuttamisesta

- turvapaikkapolitiikkaa koskevan selvityksen mukaiset muutokset toimenpide-ehdotusten mukaisesti

- muutokset koskevat perheenyhdistämistä, iän selvittämistä, turvapaikkahakemuksen tekemistä ja turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta

- kiireellisyyden perustelut: Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus päätti hallituskauden puolivälitarkastelussa, että kevään 2009 aikana laaditaan Suomen turvapaikkapolitiikkaa koskeva selvitys, jonka pohjalta hyväksytään tarvittavat toimenpiteet vuoden 2009 aikana. - sisäasiainministeriö asetti turvapaikkapolitiikkaa koskevan selvityshankkeen, joka antoi  

 raporttinsa toimenpide-ehdotuksineen 2.6.2009

maahanmuutto-osasto, lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. 160 44829

marraskuu  
HE Suomen ja Sveitsin väliseksi takaisinottosopimukseksi

tavoitteena on saattaa lailla voimaan Suomen ja Sveitsin välinen sopimus maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamisesta

sopimus sisältää määräyksiä, jotka perustuslain 94 §:n mukaan vaativat eduskunnan hyväksymistä (mm. yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita); sopimus on  

 allekirjoitettu 30.3.2009.

maahanmuutto-osasto, hallitusneuvos Eero Koskenniemi, puh. 160 42734  

 marras-joulukuu
PUOLUSTUSMINISTERIÖ
SUPPEAT ESITYKSET
*HE laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (PeV)

alueellisten sotilasläänien esikuntien muuttaminen aluetoimistoiksi ja kiinteistöjen tilapäistä käyttöä koskevan sääntelyn tarkentaminen

kiireellisyyden syy: voimaantuloajankohta linjataan valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 (VNS 11/2009 vp)

hallintopoliittinen osasto, hallitussihteeri Jenni Honkonen, p. 160 88110

lokakuu
*HE Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois- Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

kansainvälinen sopimus

kiireellisyyden syy: muut osapuolet jo käynnistäneet ohjelman toteuttamisen

resurssipoliittinen osasto, hallitusneuvos Jouko Tuloisela, p. 160 88126
HE Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä pintataistelualusten

 alumiinirakennesuunnittelusta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallitusohjelma 1 luku, HSA 2007, kohta 8.2

kansainvälinen sopimus

resurssipoliittinen osasto, vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola, p. 160 88257

marraskuu
HE Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevan tiedon vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

kansainvälinen sopimus

resurssipoliittinen osasto, hallitusneuvos Jouko Tuloisela, p. 160 88126

marras-joulukuuVALTIOVARAINMINISTERIÖ
VALTIONEUVOSTON SELONTEOT
VNS kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

selonteossa tullaan arvioimaan vuonna 2005 käynnistyneen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä ja vaikutuksia sekä uudistusta koskevan nk. puitelain, laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (167/2007), tavoitteiden toteutumista. Selonteossa on tarkoitus tehdä arvioiden pohjalta linjauksia uudistusta koskevista jatkotoimenpiteistä.

kuntaosasto, osastopäällikkö Päivi Laajala, p. 160 32200 ja neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, p. 160 32212TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

- tuloveroasteikko vuodelle 2010 sekä mm. verovelvollisen vaatimuksesta jaettavan

 yritystulon ja verotusyhtymän maatalouden tulo-osuus verotettaisiin kokonaan  

 ansiotulona, omaisuuden luovutus luonnonsuojelualueeksi verovapaaksi,  

 - työsuhdematkalippu verovapaaksi luontoiseduksi 0 – 200 sekä 600 – 3 400 euron

 määrältä, työsuhdelainan verovapaa määrä sidottaisiin yleisesti käytössä oleviin lainan

 viitekorkoihin sekä muutos verotuksessa perittävien eräiden korkojen vähimmäismäärään

vero-osasto, erityisasiantuntija Ilkka Lahti 160 32199


HE tonnistoverolain muuttamisesta

alusten vetoisuuteen perustuvan veron määrän laskemisen sijasta siirryttäisiin  

 tonniveto-verotettavan tulon laskemiseen

yhtiön jakaman osingon veronalaisuudesta osingonsaajan tulona luovuttaisiin,  

 merikuljetustoimintaan olennaisesti liittyviä toimintoja lisättäisiin tonnistoverotuksen

 piiriin ja lakiin tehtäisiin tappion vähentämistä koskevia muutoksia

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166
HE arvonlisäverolain muuttamisesta (palautusmenettelyn uudistaminen)

toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien Suomessa tekemiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen palautuksia koskevan direktiivin  

 implementointi, Sähköisen yhden yhteyspisteen järjestelmän käyttöönotto

palautusjärjestelmä ei koske kolmansiin maihin sijoittautuneita yrityksiä.

vero-osasto, lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 160 33171
HE pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkesäästämiseen  

 sovellettava verokohtelu laajennettaisiin koskemaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaiseen säästämissopimukseen perustuvaa säästämistä.

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753


HE osakeyhtiön varojenjaon verotuksesta

verolainsäädännössä huomioitaisiin nykyisen osakeyhtiölain osakeyhtiön  

 pääomarakennetta ja varojenjakoa koskevat säännökset.

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jaakko Sivonen 160 33155

syyskuu  
HE eräiksi yliopistojen verotusta koskeviksi säännöksiksi

- yliopistot säädettäisiin verovelvollisiksi elinkeinotulosta 26 prosentin yhteisöverokannan  

 mukaisesti sekä kiinteistötulosta kunnalle ja seurakunnalle alennetun verokannan mukaisesti

 - Helsingin yliopistoa koskeva tuloverovapaus poistettaisiin, Helsingin yliopiston harjoittama

 apteekkitoiminta säilyisi kuitenkin tuloverosta vapaana

- esitys sisältää siirtymäajan säännöksiä

- varainsiirtoveroa ei suoritettaisi toimintamuodon muutoksien johdosta kuten ei myöskään  

 järjestelyistä, jossa valtio luovuttaa Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen omistajahallinnassa  

 olevaa kiinteistövarallisuutta Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen tytäryhtiöihin osakeyhtiöiden

 osakkeita vastaan

vero-osasto, ylitarkastaja Minna Upola 160 33168
HE laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Pellon luovuttamisesta syntyvän luovutusvoiton väliaikainen verovapaus 2009 ja 2010

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166
HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (myyntipaikkasäännökset)

- direktiivin implementointi

- elinkeinonharjoittajille myydyt palvelut verotettaisiin ostajan sijoittautumisvaltiossa

- kun ostaja on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, palveluihin sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta

- kuluttajille myytyjen palvelujen verotuspaikka olisi direktiivin yleissäännön mukaisesti kuten nykyisinkin myyjän sijoittautumisvaltio

- yleissääntöjä täydentäisivät tiettyjä palveluja koskevat erityissäännöt.

vero-osasto, ylitarkastaja Risto Sakki 160 33156
HE laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero muutetaan co2-päästöihin perustuvaksi  

 henkilö-autojen tavoin

Hallitusohjelman luku 7.

vero-osasto, lainsäädäntöneuvos Merja Sandell 160 33061
HE laiksi tupakkaverolain muuttamisesta

terveyden edistämiseksi irtotupakan veroa korotettaisiin 15 % ja savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden veroa korotettaisiin 10 %

Hallitusohjelman luku 10.

vero-osasto, ylitarkastaja Jenni Oksanen 160 32501
*HE arvonlisäverolain muuttamisesta

veroprosentin muutos

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, p. 16033205
LAAJAT ESITYKSET
* HE valmisteverotuslaiksi

kokonaisuudistus, liittyy valmisteverodirektiivin 2008/118/EY implementointiin.

vero-osasto, ylitarkastaja Tanja Nurmi 160 33077

joulukuu
HE laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Verohallinnon hallintorakenteen uudistamista koskeva toinen vaihe, jossa eri  

 Verohallinnon yksiköille laeissa säädetty toimivalta muuttuu Verohallinto- viranomaisen toimivallaksi

vero-osasto, erityisasiantuntija Ilkka Lahti 160 32199

marraskuu
* HE aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

- aluehallinnon uudistuksen johdosta muutetaan myös aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviä koskevien erityislakien asianomaiset säännökset  

 - lakeja on 213 ja ne sisältävät yli 1000 muutettavaa säännöstä.  

 hallitusohjelman luku 13.1 Keskus- ja aluehallinto

hallinnon kehittämisosasto, lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen p. 160 32242 ja  

 lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen p. 160 32239

syyskuu
HE laiksi kunnan peruspalvelujen yleisestä valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (PeV)

- tarkoitus on säätää uusi laki kuntien peruspalvelujen yleisestä valtionosuudesta, jossa  

 yhdistettäisiin aiemmat hallinnonalakohtaiset valtionosuudet (yleinen valtionosuus,  

 vero-tuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta, sosiaali- ja terveydenhuollon  

 asukaskohtaiset valtionosuudet sekä esiopetuksen, perusopetuksen, kirjaston- ja kuntien

 kulttuuri-toiminnan sekä taiteen perusopetuksen valtionosuudet)

- esitykseen on tarkoitus liittää myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavaa

 uutta lakia koskevat esitykset  

 hallitusohjelma 4.2

kuntaosasto hallitusneuvos Arto Sulonen, puh 160 32219 ja lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, puh 160 32220.

syyskuu
*HE kuntajakolaiksi ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (PeV)  

 - selkiytettäisiin erityisesti kuntajaon muuttamisen valmistelu- ja päätöksentekoprosessia sekä muita menettelysäännöksiä

- uudistetaan muun muassa kuntajaon muutosesitysten vireillepanoa ja valmistelua kunnissa, kuntien yhdistymissopimusta, menettelyä toimitettaessa erityinen kuntajakoselvitys,  

 ministeriössä tapahtuvaa valmistelua ja päätöksentekoa, yhdistyvien kuntien yhteisen  

 toimielimen roolia kuntajaon muutoksen toteuttamisessa sekä taloudellista selvitystä  

 siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan koskevia säännöksiä

- lisäksi täsmennetään kuntajaon muuttamisen edellytyksiä

- kuntaliitokset perustuisivat jatkossakin kuntien yhteneviin esityksiin tai suostumukseen

- uudistus ei koske kuntien yhdistymisen taloudellista tukea eikä henkilöstön oikeudellista asemaa

- lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa

hallitusohjelma 4.2

kuntaosasto, hallitusneuvos Arto Sulonen, p. 160 32219.

elokuu
*HE laeiksi kunnallisen eläkelain ja valtion eläkelain muuttamisesta  

 - nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa parannettaisiin sekä estettäisiin eläkkeen pieneneminen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa  

 vanhuuseläkkeeksi

- esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tammikuussa 2009 tekemiin  

 työmarkkinajärjestöjen eläkepolitiikkaa ja työttömyysturvaa koskeviin esityksiin vuosille 2009–2014

- hallitus on jo aiemmin antanut eduskunnalle esityksen yksityisen työeläkejärjestelmän vastaavista muutoksista (HE 68/2009), jotka eduskunta on hyväksynyt; tämän esityksen ehdotukset ovat samansisältöiset kuin yksityisen alan esitykset ja niiden tulisi tulla  

voimaan samanaikaisesti.

kuntaosasto hallitusneuvos Erik Strömberg, p. 160 32204.  

 syyskuu
* HE laiksi maksulaitoksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 - uudella maksulaitoslailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY maksupalveluista sisämarkkinoilla

- esitys annetaan eduskunnalle yhdessä oikeusministeriön valmisteleman  

 maksupalvelulakiehdotuksen kanssa

esitys on kiireellinen, koska lait on direktiivin mukaan saatettava voimaan 1.11. mennessä

rahoitusmarkkinaosasto, lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, puh. 160 33096

syyskuu
* HE arvopaperimarkkinalain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta  

 - pääasialliset ehdotukset koskevat arvopaperimarkkinalain 4 a luvun muuttamista arvopaperikaupan keskusvastapuoliselvityksen sääntelemiseksi sekä tarvittavia  

 Finanssivalvonnasta annetun lain muutoksia

- esitys on kiireellinen, koska NasdaqOMX Helsingin pörssi on ottamassa keskus- vastapuoliselvitysmallin käyttöön 9.10.

rahoitusmarkkinaosasto, finanssisihteeri Armi Taipale, p. 160 34896

lokakuu* HE laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- uudella lailla säädetään vapaaehtoisille eläkevakuutuksille vaihtoehtoisten  

 sidottujen pitkäaikaissäästämissopimusten tarjoamiselle asetettavista elinkeino- ja sopimusoikeudellisista vaatimuksista

- esitys on tarkoitus antaa samanaikaisesti sidotun pitkäaikaissäästämisen verotusta koskevien lakiehdotusten kanssa

- esitys on kiireellinen, koska se liittyy budjettilakeina käsiteltäviin edellä viitattuihin verolakiehdotuksiin

rahoitusmarkkinaosasto, lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, p. 1603 3064

syyskuu
HE laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 - uudella lailla talletuspankkien yhteenliittymästä mahdollistetaan yhteenliittymä-malli kaikille talletuspankeille  

 - tavoitteena on vahvistaa kotimaisten pankkien kilpailuasemaa ja toisaalta vähentää vain yhtä pankkiryhmää (osuuspankit) koskevaa erityissääntelyä mm. varmistamalla, että yhteenliittymän jäsenluottolaitosten taloudellista asemaa koskevat vaatimukset ovat johdonmukaiset, oikeantasoiset ja kilpailuneutraalit

rahoitusmarkkinaosasto, vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo p. 160 33268

lokakuu
SUPPEAT ESITYKSET
HE 113 Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan  

 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

neuvotteleva virkamies Anders Colliander p. 160 33163
* HE 119 kiinteistöverolain muuttamisesta

yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotettaisiin 0,60 – 1,35 %:iin,  

 vakituisten asuinrakennusten 0,32 – 0,75 %:iin sekä voimalaitokseen sekä  

 ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksien ylärajaa 2,85 %:iin

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753


* HE laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

puun myyntituloa sekä taiteilijan ja urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta perittävää lähdeveroa koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan  

 Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä

vero-osasto, ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735

syyskuu
* HE laiksi veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

sekä kotimaassa että ulkomailla maksettu vero tai maksu katsottaisiin maksetuksi päivänä, jona se on kirjattu Verohallinnon pankkitilille, jos tietoa maksu- tai  

 veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753

lokakuu  
* HE 121 laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta

 annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden  

 valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen  

 muuttamisesta

- komission päätöksen mukaisesti energiatuotteiden valmisteveron palautuksen korotusta ei voida maksaa taannehtivasti vuodesta 2008 lukien

- veronpalautuksen korotuksesta säädettyjen lakien voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että korotukset tulisivat sovellettavaksi 1.6.2009 tai sen jälkeen käytettyihin  

energiatuotteisiin

vero-osasto, ylitarkastaja Tanja Nurmi 160 33077

syyskuu  
HE laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

tuloverotuksen julkiseksi tiedoksi säädettäisiin kotikunnan sijasta tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen kotikunta sijaitsee

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161

lokakuu
HE Luxemburgin verosopimuksen muutospöytäkirjan hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

lokakuu  
HE Belgian verosopimuksen muutospöytäkirjan hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

marraskuu  
HE Cayman saarten kanssa tehdyn verotustietoja koskevan sopimuksen sekä eräiden muiden verotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

marraskuu  
HE Bermudan kanssa tehdyn verotustietoja koskevan sopimuksen sekä eräiden muiden verotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

marraskuu  
HE Brittiläisten neitsytsaarten kanssa tehdyn verotustietoja koskevan sopimuksen sekä eräiden muiden verotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

marraskuu  
HE Aruban kanssa tehdyn verotustietoja koskevan sopimuksen sekä taloussuhteiden edistämistä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

joulukuu  
HE Alankomaiden Antillien kanssa tehdyn verotustietoja koskevan sopimuksen sekä taloussuhteiden

 edistämistä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen liittyvä esitys

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163

joulukuu  
*HE laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

talousarviolakiin lisättäisiin mm. valtion taloushallinto-organisaation perusteita  

 koskevat säännökset sekä muutettaisiin toiminta- ja taloussuunnittelua koskevia säännöksiä

budjettiosasto, budjettisihteeri Niko Ijäs p. 160 32600

lokakuu
HE laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään  

 Kuntien eläkevakuutukseen

henkilöstöosasto, työmarkkinalakimies Marja Isomäki, puh. 160 34945

lokakuu
*HE laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

täsmennetään elinaikakertoimen soveltamista koskevia säännöksiä sotilaseläkkeissä

henkilöstöosasto, työmarkkinalakimies Marja Isomäki, puh. 160 34945

lokakuu
HE laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta  

 annetun lain muuttamisesta

eräiden pääasiassa teknisluontoisten säännösten ajan tasalle saattaminen

henkilöstöosasto, työmarkkinalakimies Kati Virtanen, puh. 160 34972

lokakuu
*HE laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

yhtiön asemaa muutetaan siten, että yhtiö toimii 1.1.2010 lukien valtionhallinnon sidosyksiön asemassa ja tuottaa palveluja pääasiassa valtionhallinnolle

henkilöstöosasto, osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto, puh. 160 34900

lokakuu
HE laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

- sijoitusrahastolakiin lisätään säännökset rahasto-osuuden hoitajan hallinnoimista rahasto-osuuksista

- tavoitteena on edistää suomalaisten sijoitusrahasto-osuuksien tarjontaa ulkomaisille  

 sijoittajille ja samalla säätää hallintaan liittyen riittävistä viranomaisten  

 toimivaltuuksista  

 rahoitusmarkkinaosasto, neuvotteleva virkamies Jyrki Knuutinen p. 160 33270,  

 syyskuu
HE valtioneuvoston lainanottovaltuuden lisäämisestä  

 - nostetaan eduskunnan valtioneuvostolle myöntämän lainanottovaltuuden määrää  

 - valtuuden on hyvä olla voimassa riittävän ajoissa, jotta varaudutaan tuleviin nouseviin lainanottotarpeisiin

rahoitusmarkkinaosasto, neuvotteleva virkamies Arto Eno, p. 160 33108 lokakuu
HE valtion takauksen myöntämisestä Suomen Pankille  

 - mahdollistetaan takauksen myöntäminen Suomen Pankille vakuudeksi lainalle, jonka pankki myöntää Kansainväliselle valuuttarahastolle

- Suomen bilateraalisen lainan tarkoituksena on Eurooppa-neuvoston päätöksen  

 mukaisesti nostaa Kansainvälisen valuuttarahaston resursseja, jotta rahasto voisi lisätä rahoitusapua kansainvälisen talous- ja rahoituskriisin kohtaamille maille

rahoitusmarkkinaosasto, hallitusneuvos Veikko Kantola, puh. 160 34953 ja  

 erityisasiantuntija Inkeri Hirvensalo, p. 160 34924  

 lokakuu
HE 117 laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
HE 118 laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
*HE verotililain sekä siihen liittyvien eräiden verolakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

uuteen verotilimenettelyyn liittyvien säännösten soveltamista koskeva muutos; lakeja sovellettaisiin 1.1.2010 lukien

vero-osasto, neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, p. 16034753

syyskuuOPETUSMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

- säädetään yliopistouudistukseen liittyvästä yhtiöittämisestä

- valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisi talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut ja muut tukipalvelut sekä tukipalveluihin liittyvä muu liiketoiminta

- yliopistojen palvelukeskuksen henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen.  

 hallinto-osasto, neuvotteleva virkamies Matti Hietanen, puh. 160 77008
HE laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

- vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen toiminnan tarkoitusta, tavoitteita sekä

 lain piiriin kuuluvien oppilaitosmuotojen tehtäviä sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan  

 sisällön määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi

- lakiin lisättäisiin myös yhteistyövelvoite ja laatu- ja kehittämisavustukset määriteltäisiin

 laissa

- ylimääräisten avustusten myöntäminen siirrettäisiin opetushallitukselle

koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, p. 160 77271
SUPPEAT ESITYKSET
HE 107 laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen  

 rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 108 laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
HE 109 laiksi perusopetuslain muuttamisesta
*HE 122 laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

muutetaan perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja taiteen perusopetuksesta annetun lain koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä.

Hallitusohjelma luku 5, yleinen osa

koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, hallitusneuvos Merja Leinonen p. 160 77265

elokuu


HE laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta (PeV)

perusopetuslakia, lukiolakia, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia,  

 ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ja taiteen perusopetuksesta annettua lakia täydennetään säännöksillä, joiden tavoitteena on turvata toimialan keskeisten toimintojen mahdollisimman häiriötön jatkuminen myös poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteissa

koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, hallitusneuvos Tarja Lehtinen p. 160 77469 (ammatillinen koulutus), hallitusneuvos Anne-Marie Brisson p. 160 77261 (perusopetus ja lukiokoulutus), hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä (vapaa sivistystyö) p. 160 77271

joulukuuHE laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta  

 mahdollistetaan hakijan suostumuksella häntä koskevien tietojen luovuttaminen kunnan etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavalle nuorisotoimen viranomaiselle

koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio p. 160 77204, opetusneuvos Heikki Blom p. 160 77229

joulukuu
HE laiksi perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta

tehdään yliopistouudistuksen johdosta tarpeelliset muutokset perusopetus- ja lukiolakiin  

 koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, hallitusneuvos Outi Luoma-aho p. 160 77466

marraskuu
*HE laiksi nuorisolain muuttamisesta (PeV)

säädetään nuorten ohjaus- ja palveluverkostosta, etsivästä nuorisotyöstä ja tietojen luovuttamisesta etsivään nuorisotyöhön

Hallitusohjelma luku 14.3

kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, hallitusneuvos Tuula Lybeck, p. 160 76910

lokakuu
HE laiksi kiellosta takavarikoida eräitä Suomeen tuotuja näyttelyesineitä

säädetään mahdollisuudesta myöntää takavarikkokielto toisesta valtiosta Suomeen lainaksi tuotavan näyttelyesineen palauttamisen turvaamiseksi.

kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, hallitusneuvos Tuula Lybeck, p. 160 76910

joulukuu


HE laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n 2 momentin muuttamisesta (PeV)

kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kirkkolain muutokset.

kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola,  

 p. 160 77903

syyskuu
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Korotetaan kalastuksenhoitomaksua.

kala- ja riistaosasto, kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 160 52421 ja ylitarkastaja Roni Selén, p. 160 52726

syyskuu
LAAJAT ESITYKSET
HE laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 - porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain kokonaisuudistus

- porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukijärjestelmä ehdotetaan uudistettavaksi vastaamaan perustuslain ja EU:n uuden lainsäädännön vaatimuksia

- kehittämishankkeita ja yritystoimintaa tuettaisiin jatkossa ainoastaan maaseudun  

 kehittämisestä annetun lain nojalla

- tukijärjestelmä sisältäisi voimassa olevan lain mukaiset tukijärjestelmät, mutta niiden ehtoja muutettaisiin joiltakin osin ja tukijärjestelmää kehitettäisiin vastaamaan erityisesti porotalouden nykyisiä tarpeita

- mahdollisuutta tukea hätäruokintaa jatkettaisiin

- porotalouden ja luontaiselinkeinojen tutkimustoiminnan rahoittamista jatkettaisiin

maatalousosasto, lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, p. 160 54298

syyskuu
HE Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiden lakien  

 kumoamisesta (PeV)

Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 1971 tehty rajajokisopimus korvataan uudella sopimuksella, joka kattaa vesien käytön ja hoidon sekä kalastuksen sääntelyn Tornion- ja Muonionjoessa sekä sopimukseen sisältyvällä merialueella

Hallitusohjelman luku 6.4.

yleinen osasto, lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, p. 160 52694

loka-marraskuu
HE laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

muutetaan kiinteistötoimituksia koskevia säännöksiä kiinteistötoimitustuotannon tehostamiseksi ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden parantamiseksi

yleinen osasto, vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, p. 160 52709

syyskuu
*HE laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tulvadirektiivin (2007/60/EY) täytäntöönpano

säädetään tulvariskien hallinnan suunnittelun sisällöstä ja viranomaistehtävistä

kiireellisyyden peruste: direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säädökset on  

 saatettava voimaan ennen 26.11.2009

yleinen osasto, vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, p. 160 52249

lokakuu*HE laiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

- metsälakiin tehtäisiin perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä

- uudistushakkuun jälkeisen taimikon perustamisen määräaikoja sekä metsärikkomusta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin

- metsärikkomukseen syyllistyisi myös laiminlyömällä hakkuuilmoituksen ja taimikon perustamisilmoituksen antamisen

- lakiin lisättäisiin säännökset uudistushakkuun jälkeen tehtävässä taimikon perustamisessa käytettävistä puulajeista, uutena ilmoitusmenettelynä metsänhakkuun jälkeen tehtävästä hakkuuilmoituksesta, kansallisesta metsäohjelmasta, metsäsuunnitelman määrittelystä ja poliisiviranomaisen antamasta virka-avusta

- perustuslakiin liittymättömien muiden muutosten tarkoituksena on parantaa  

 metsänomistajan oikeusturvaa ja metsien metsänhoidollista tilaa

- rikoslakiin tehtäisiin metsälakiin esitettävistä muutoksista johtuvat tekniset tarkistukset

metsäosasto, vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, p. 160 53309

marraskuu
*HE laiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

säännökset eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä kootaan uuteen lakiin ja muutetaan perustuslain vaatimusten mukaisiksi

- esityksen kiireellisyys perustuu siihen, että eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti on tällä hetkellä vailla kunnollista oikeudellista pohjaa.

elintarvike- ja terveysosasto, eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, p. 160 54287

lokakuu
HE laiksi muuntogeenisestä kasvintuotannosta sekä muuntogeenisen, tavanomaisen ja  

 luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselosta

uusi laki, joka koskee muuntogeenisten lajikkeiden sekä luonnonmukaisesti ja  

 tavanomaisesti tuotettujen lajikkeiden tuotannon rinnakkaista harjoittamista ja  

 taloudellisten keskinäissuhteiden järjestämistä

Hallitusohjelma luku 6

elintarvike- ja terveysosasto, neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, p. 160 53405

lokakuu
*HE laeiksi maatalouden harjoittamisen luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

- luopumistukijärjestelmien jatkaminen vuoden 2011 alusta alkaen

- luopumistukijärjestelmää esitetään jatkettavaksi määräaikaisena vuodesta 2011 alkaen pääosin voimassa olevan tukijärjestelmän mukaisin ehdoin

- luopujien mahdollisuuksia luovuttaa peltoa ennen luopumista ja pidättää sitä itsellään luopumisen yhteydessä ehdotetaan laajennettavaksi

- seuraamuksia ansiotulorajan ylittymisestä työskentelystä luopumisen jälkeen ehdotetaan kohtuullistettavaksi

- hallinnollisia menettelyjä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi

- esitys on kiireellinen, koska tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää komission  

 hyväksyntää ja hallinnointijärjestelmän muuttamista.

maatalousosasto, lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, p. 160 54298

lokakuu
*HE laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa

- kuntien maaseutuhallintoa koskeva lainsäädäntöä uudistetaan

- kunnat velvoitettaisiin järjestämään maaseutuhallinnon tehtävien hoitaminen  

 pääsääntöisesti yhteistoiminnassa toisten kuntien kanssa

- tehtävien hoitamista varten tulisi perustaa yhteistoiminta-alueita

- yhteistoiminta-alueiden tulisi aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta - lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010, jotta kunnilla on riittävästi aikaa yhteistoiminta-alueiden perustamiseen.

maatalousosasto, lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 160 52331

syyskuu
SUPPEAT ESITYKSET
HE metsästyslain (615/1993) muuttamisesta

metsästyslakia muutetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja tehdään eräitä muutoksia lupajärjestelmään

kala- ja riistaosasto, neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 160 53374 ja ylitarkastaja Outi Helander, p. 160 52188

joulukuu
HE laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

- saatetaan voimaan lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelun  

 vähimmäisvaatimuksia koskeva neuvoston direktiivi

- tuotantoeläinten suojelua koskevassa direktiivissä tarkoitettu lääkekirjanpito saatetaan voimaan kansallisesti

- Elintarviketurvallisuusviraston virkamiehille annetaan oikeus päästä tuotantoeläinten pitotiloihin auditoimaan viranomaisen suorittamia tarkastuksia

elintarvike- ja terveysosasto, eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, p. 160 53315

marras-joulukuu
HE laiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan  

 täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

-kalastus- ja vesiviljelytuotteista kuluttajalle annettavien tietojen valvonnan osalta säädetään toimivaltaisista viranomaisista

- elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattaville toimijoille säädetään velvollisuus ilmoittaa toimipaikoista ja toiminnasta

- toimipaikat merkitään kunnan valvontaviranomaisen ja Elintarviketurvallisuusviraston pitämiin rekistereihin

- hyväksyttyjä laboratorioita koskevia säännöksiä täsmennetään

- kunnan viranomaisten suoritteista peritään maksu kaikkien Euroopan unionin  

 ulkopuolelle vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta.

elintarvike- ja terveysosasto, neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, p. 160 52786

lokakuu
HE laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

lannoitevalmisteiden tyyppinimien hyväksymismenettelyn muuttaminen ja  

 epäorgaanisten lannoitteiden nitraattipitoisuuden muuttaminen.

elintarvike- ja terveysosasto, neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen, p.160 52478

marras-joulukuu
HE laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

lakia muutetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia siirtämällä erääntyneen  

 kiinteistötoimitusmaksun perintää koskevat säädökset valtioneuvoston asetuksesta lakiin

samalla perinnässä siirrytään noudattamaan aikaisempien erillissäännösten sijasta soveltuvin osin saatavien perinnästä annettua lakia

yleinen osasto, vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, p. 160 52709

lokakuu
*HE laiksi tilatukijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

- Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutoksesta eli ns. terveystarkastuksesta

 johtuvat muutokset

- lisäksi eräitä teknisluontoisia muutoksia Euroopan unionin lainsäädännön muutoksista johtuen

- ns. terveystarkastukseen sisältyvien uusien tukimuotojen käyttöönoton edellytyksenä on, että laki tulee voimaan vuoden 2010 alusta lukien.

maatalousosasto, vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, p. 160 54245

lokakuu

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta  

 toteutetaan liikennehallinnon virastouudistus

Hallitusohjelma luku 7.1.

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. 28470


HE laiksi laajakaistarakentamisen tuesta sekä laiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

- uusi laki, jolla tuetaan laajakaistarakentamista haja-asutusalueilla

- säännökset tuen saannin edellytyksistä sekä toimivaltaisista tukiviranomaisista ja näiden tehtävistä  

 - maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia (1443/2006) muutettaisiin

 siten, että laajakaistahankkeita voitaisiin jatkossa tukea myös Euroopan yhteisöjen varoista

 samoin edellytyksin kuin esityksessä tarkoitetulla valtion tuella

viestintäpolitiikan osasto, lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, puh. 28391


HE laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

- ilmailulaitos Finavian nykyiset liiketoiminnot siirretään sellaisenaan perustettavalle osakeyhtiölle, joka on kokonaan valtion omistama

-perustettavan osakeyhtiön hallinnassa on Suomen lentoasemaverkon perusinfrastruktuuri ja lennonvarmistuspalvelujen tarjonta

- yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos- ratkaisuun, jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n yhteismarkkinoille

Hallitusohjelman luku 7.1.

liiketoimintayksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä, puh. 28475
HE laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

- säädettäisiin laki, jolla varustamoliikelaitos Finstashipin liiketoimintarakenne  

 järjestettäisiin yhtiöittämisen yhteydessä uudelleen

- perustettavaan Finstaship-osakeyhtiöön siirtyisivät liikelaitoksen nykyiset offshore- ja  

 jäänmurtoliiketoiminta sekä liikelaitoksen johtamiseen, hallintoon ja yhteisiin palveluihin liittyvät toiminnot

- offshore- ja jäänmurtoliiketoiminta organisoitaisiin konsernirakenteella.

Hallitusohjelman luku 7.1.

yleinen osasto, neuvotteleva virkamies Rita Linna, puh. 28559


HE laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta erotettaisiin Merenkulkulaitoksesta muodostamalla  

 siitä uusi osakeyhtiö

perustettavaan osakeyhtiöön siirrettäisiin myös väyläpalveluliiketoiminta ja  

 öljyntorjuntatehtävien hoitaminen Varustamoliikelaitoksesta

Hallitusohjelman luku 7.1.

yleinen osasto, neuvotteleva virkamies Rita Linna, puh. 28559
LAAJAT ESITYKSET


HE 110 joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

osastopäällikkö Juhani Tervala p. 160 28482
*HE laiksi luotsauslain muuttamisesta

päivitetään laki osana liikennehallinnon virastouudistusta ja lisätään englanninkielistä linjaluotsausta koskevat säännökset

liikennepolitiikan osasto, merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. 28009

syyskuu
*HE liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

muutetaan 50 lakiin nykyisten liikennehallinnon väylä- ja turvallisuusvirastojen nimet vastaamaan perustettavia uusia virastoja tai yhtiöitä sekä aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia

Hallitusohjelma luku 7.1.

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. 28470

lokakuu
*HE ilmailulaiksi ja laiksi rajavartiolain muuttamisesta

päivitetään ilmailulaki osana liikennehallinnon virastouudistusta

liikennepolitiikan osasto, Anna-Leena Suppola, puh. 29390

lokakuu
*HE laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

lentoliikenteen päästökauppadirektiivin voimaan saattaminen

liikennepolitiikan osasto, Kaisa Leena Välipirtti, puh. 28483

lokakuu
*HE laiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

päivitetään lait osana liikennehallinnon virastouudistusta ja tehdään lakeihin teknisiä tarkistuksia

liikennepolitiikan osasto, Kaisa Leena Välipirtti, puh. 28483

lokakuu
*HE laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

veturinkuljettajien ajokorttidirektiivin täytäntöönpano ja liikennehallinnon  

 virastouudistuksesta johtuvat tarkistukset

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Pekka Kouhia, puh. 28612

lokakuu  
*HE laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

säännösten saattaminen lain tasolle ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat tarkistukset

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. 28013

lokakuu
*HE laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

säännösten saattaminen lain tasolle ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat tarkistukset

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. 28013

lokakuu
*HE laiksi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn  

 kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettujen I ja II liitteen hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten  

 voimaansaattamisesta sekä alusjätelaiksi ja öljyntorjuntalaiksi sekä niihin liittyvän  

 lainsäädännön muuttamiseksi

alusjätelain kokonaisuudistus

säännösten saattaminen lain tasolle ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat tarkistukset

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Lolan Eriksson, puh. 28493

lokakuu
*HE laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

mahdollistetaan sähköiset liikennekäyttöilmoitukset ja tehdään lakiin liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat tarkistukset

liikennepolitiikan osasto, liikenneneuvos Kari Saari, puh. 28557

marraskuu
SUPPEAT ESITYKSET
HE laiksi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn  

 kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen hyväksymisestä ja laiksi liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä siihen liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi  

 Marpol yleissopimuksen uudistetun VI liitteen täytäntöönpano

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Lolan Eriksson, puh. 28493

lokakuu
*HE laiksi tieliikennelain muuttamisesta

tarkistetaan C- ja DE-luokkien ajokortin ikärajoja

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Eija Maunu, puh. 28571

lokakuu


HE alkolukkolaiksi

uusitaan alkolukkoa koskevat säännökset ja tehdään virastouudistuksesta johtuvat tarkistukset

liikennepolitiikan osasto, hallitusneuvos Janne Mänttäri, puh. 28569

joulukuu
HE laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

- muutoksella pyritään vahvistamaan kuluttajan asemaa viestintämarkkinoilla nostamalla viestintäpalvelun toimituksen viivästymisestä maksettavan vakiokorvauksen ja toimituksen keskeytyksestä maksettavan vakiohyvityksen euromääriä, sekä lisäämällä lakiin säännös, jonka perusteella teleyritys olisi velvollinen ilmoittamaan asiakkaalleen palvelussa  

 ilmenevistä teknisistä häiriöistä

- lisäksi jatketaan Euroopan yhteisön verkkovierailuasetuksen valvonnasta säätävän 127 a §:n voimassaoloa kahdella vuodella

viestintäpolitiikan osasto, neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, puh. 28608

joulukuuTYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laiksi vuorotteluvapaalain voimassaolon jatkamiseksi

vakinaistetaan vuorotteluvapaajärjestelmä

Hallitusohjelma luku 10.9.

työelämä- ja markkinaosasto, hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 010 606 4835
HE laiksi turvatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirretään Kuluttajavirastosta Tukesiin

työelämä- ja markkinaosasto, hallitussihteeri Teija Miller, p. 010 606 2114
HE laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain, eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain, rakennerahastolain ja ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta  

 alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmän vahvistaminen ja aluehallintouudistuksesta johtuvat muutokset

alueiden kehittämisyksikkö, hallitusneuvos Tuula Manelius, p. 010 606 4909 ja  

 hallitusneuvos Pekka Järviö, p. 010 606 4924
HE laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta (PeV)

kumotaan koulutustukea koskevat säännökset, säädetään työttömän omaehtoisesta koulutuksesta ja korotetaan ylläpitokorvausta  

 Hallitusohjelma luku 5.4 ja 10.10

työllisyys- ja yrittäjyysosasto, ylitarkastaja Timo Meling, p. 010 604 9084
HE laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa 2005-2009 annetun lain muuttamisesta

voimassaolon jatkaminen vuoden 2009 jälkeen

alueiden kehittämisyksikkö, hallitusneuvos Tuula Manelius, p. 010 606 4909
HE laiksi laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa 2003-2009 annetun lain muuttamisesta

voimassaolon jatkaminen vuoden 2009 jälkeen

alueiden kehittämisyksikkö, hallitusneuvos Tuula Manelius, p. 010 606 4909
HE laeiksi palvelujen tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PeV)

palvelujen tarjoamisen vapautta koskeva yleislaki

perustelu kiireellisyydelle: palveludirektiivin (2006/123/EY) täytäntöönpano, pantava täytäntöön viimeistään 28.12.2009  

 Hallitusohjelma luku 9.3., HSA 2007, Lainsäädäntösuunnitelma 2 Hallituskauden merkittävät säädöshankkeet  

 työelämä- ja markkinaosasto, vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, p. 010 606 3537
LAAJAT ESITYKSET
HE kaivoslaiksi (PeV)

lain kokonaisuudistus  

 Hallitusohjelma luku 9.2., HSA 2007, Lainsäädäntösuunnitelma 2 Hallituskauden merkittävät säädöshankkeet

innovaatio-osasto, hallitusneuvos Anja Liukko, p. 010 606 2078

syyskuu
*HE laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (PeV)

uudistetaan hankintojen oikeussuojakeinoja direktiivin edellyttämällä tavalla sekä nostetaan kansallisia kynnysarvoja  

 peruste kiireellisyydelle: direktiivin (2007/66/EY) täytäntöönpano

työelämä- ja markkinaosasto, hallitussihteeri Johanna Lähde, p. 010 606 4694

lokakuu
*HE laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta (PeV)

yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (800/2008/EY) toimeenpano, TE-toimistojen  

 palveluprosessia koskevien säännösten kokonaisuudistus, työssäkäyntialueen ja  

 palkkatuen muutokset  

 perustelu kiireellisyydelle: hallituksen hyväksymään työmarkkinajärjestöjen  

 neuvotteluratkaisuun (21.1.2009) sisältyvien osien aiottu voimaantuloajankohta on 1.1.2010  

 työllisyys- ja yrittäjyysosasto, ylitarkastajat Inka Douglas, p. 010 604 7993, Tiina Korhonen, p. 010 604 9048 ja Timo Meling, p. 010 604 9084

lokakuu
*HE laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

palkkaturvan väärinkäyttöä, maksuvelvollisuuden määräämistä, muutoksenhakua ja viranomaisen tiedonsaantia koskevien säännösten tarkistaminen sekä eräät teknisluonteiset muutokset

perustelu kiireellisyydelle: esitykseen sisältyy 1.1.2010 voimaantulevaan  

 aluehallintouudistukseen liittyviä teknisiä muutoksia

työllisyys- ja yrittäjyysosasto, ylitarkastaja Nico Steiner, p.010 606 49001

lokakuu
SUPPEAT ESITYKSET
HE 111 laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuspalveluista

energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktiivin (2006/32/EY) täytäntöönpano

HSA 2007, Lainsäädäntösuunnitelma 2 Hallituskauden merkittävät säädöshankkeet  

 energiaosasto, yli-insinööri Pentti Puhakka, p. 010 606 4813 ja ylitarkastaja Heikki Väisänen, p. 010 606 4834  

 

* HE laiksi julkisyhteisöjen energiatehokkuudesta

energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktiivin (2006/32/EY) täytäntöönpano  

 perustelu kiireellisyydelle: laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo 31.12.2009, jotta 1.1.2010 perustettavat uudet kunnat ja muut julkiset organisaatiot tulisivat uusia organisaatioita koskevan sääntelyn piiriin

HSA 2007, Lainsäädäntösuunnitelma 2 Hallituskauden merkittävät säädöshankkeet (aiempi nimi: HE laiksi energiansäästön edistämisestä)

energiaosasto, yli-insinööri Pentti Puhakka, p. 010 606 4813 ja ylitarkastaja Heikki Väisänen, p. 010 606 4834

syyskuu
* HE laiksi päästökauppalain muuttamisesta

lisätään päästökauppakauden 2013-2020 päästöoikeuksien kokonaismäärän vahvistamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon valmistelua varten tarvittavat säännökset

 perustelu kiireellisyydelle: direktiivin (2009/29/EY) täytäntöönpano

energiaosasto, hallitusneuvos Päivi Janka, p. 010 606 4833

lokakuu
* HE laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen muuttaminen  

 perustelu kiireellisyydelle: korotettu velvoite tarkoitus saada voimaan vuodesta 2010 energiaosasto, ylitarkastaja Jukka Saarinen, p. 010 606 4806

lokakuu
HE laiksi eräiden vakavan riskin aiheuttavien tuotteiden markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden sekä eräiden muiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

ajantasaistetaan säännökset Suomesta komissiolle tehtävistä markkinavalvontaan liittyvistä ilmoituksista sekä komission ilmoitusten käsittelystä Suomessa

työelämä- ja markkinaosasto, kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, p 010 606 3531

lokakuu
HE laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain muuttamiseksi

ns. pyrotekniikkadirektiivin (2007/23/EY) täytäntöönpanon edellyttämät muutokset sekä eräät muut täydentävät säännökset

innovaatio-osasto, neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 606 372  

 lokakuu
HE laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan komission  

 sääntelykokonaisuuden (ns. Montin paketin) täytäntöönpano

työelämä- ja markkinaosasto, ylitarkastaja Sami Hartikainen, p. 010 606 3627

lokakuu
HE laiksi tiettyjen tuotteiden CE-merkinnästä ja eräistä rangaistusseuraamuksista

 EU-asetuksen toimeenpano (NLF-asetus, 765/2008/EY)

innovaatio-osasto, hallitussihteeri Sari Rapinoja, p. 010 606 3202

marraskuu
HE laiksi polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista  

 ilmasto- ja energiastrategian (VNS 6/2008 vp) linjauksen toteuttaminen,  

 voimassaolon jatkaminen vuoden 2010 jälkeiselle ajalle

energiaosasto, ylitarkastaja Aimo Aalto, p. 010 606 4793

joulukuu
HE laiksi tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffista

säädetään syöttötariffijärjestelmä tuulivoimalle ja biokaasusta tuotetulle sähkölle

Hallitusohjelma luku 8 (biokaasun syöttötariffi)

energiaosasto, teollisuusneuvos Petteri Kuuva, p. 010 606 4819

joulukuu
HE kansainvälisen uusiutuvan energian virasto IRENAn perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ratifioidaan IRENAn perustamissopimus

energia-osasto, hallitusneuvos Anja Liukko, p. 010 606 2078

joulukuu
HE laiksi VTT:n asiantuntijapalvelut -yksikön yhtiöittämisestä

yksikön yhtiöittäminen

liittyy vuoden 2009 lisätalousarvioesitykseen (LTAE II)

innovaatio-osasto, teollisuusneuvos Sakari Immonen, p. 010 606 3665HE laiksi holding-yhtiön perustamisesta hallinnoimaan VTT:n osakkuusyrityksiä

valtion omistaman holding-yhtiön perustaminen

liittyy vuoden 2009 lisätalousarvioesitykseen (LTAE II)

innovaatio-osasto, teollisuusneuvos Sakari Immonen, p. 010 606 3665
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

hallitusohjelman luku 10.3

muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, poistetaan velvoittavuuden ikäraja

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, ylitarkastaja Virpi Vuorinen, p.73759
HE laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

jatkettaisiin määräaikaisena voimassa olevia työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien säännösten voimassaoloa 31.12.2013 saakka

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, hallitussihteeri Liisa Katajamäki,  

 p. 73854
HE laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

jatketaan toimeentulotukilain 11 §: 3 momentin etuoikeutettua ansiotuloa koskevan säännöksen voimassaolon aikaa vuoden 2010 loppuun

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen,  

 p. 73857
HE laiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (mahdollisesti PeV)

siirrosta on sovittu PARAS-hankkeeseen liittyen sisäasianministeriön Kunta- ja palvelurakennetyöryhmässä helmikuussa 2007

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, lakimies Jaana Huhta, p. 74132
HE laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

apteekkimaksutaulukon tarkistaminen

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, lakimies Elina Hyppönen, p. 73804
HE laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

hallitusohjelman luku 10.8

maatalousyrittäjän vuosiloma lisääntyy yhdellä päivällä. Turkistuottajien lomituspalveluista ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta säädetään erilliset lait.

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 74360
HE laiksi elatustukilain muuttamisesta

täsmennetään säännöksiä Kansaneläkelaitokselle maksettavien ennakkojen määräytymisestä sekä elatustuen maksamiseen perustuvien saatavien siirtymiestä kunnilta Kansaneläkelaitokselle ja näiden saatavien korvaamisesta kunnille

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 74360
HE laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

hallitusohjelman luku 10.5

osittaista hoitorahaa korotetaan ja laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, lakimies Hanna Rantala, p. 74352
HE oikeuslääkinnän organisointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa

laki mielenterveyslain, kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, lakimies Kirsi Ruuhonen, p. 74131
HE laiksi lastensuojelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (PeV)

kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirrettäisiin hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Vankilan äiti-lapsiosastojen tilalle perustetaan vankilan lastensuojeluosasto. Päätös lapsen sijoittamisesta vapausrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan vankeuslain sijaan lastensuojelulain mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi mm. säännöksiä, jotka koskevat väliaikaista määräystä, rajoitustoimenpiteitä sekä lastensuojelun järjestämisestä vastuussa olevaa kuntaa.

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, p. 74358
HE laiksi sairausvakuutuslain ja opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

lakia muutetaan siten, että sairauspäivärahan saaminen estää opintotuen saamisen

vakuutusosasto, lakimies Pekka Humalto, p. 73914
HE laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

hallitusohjelman luku 10.5

lakia muutetaan siten, että isyysvapaata pidennetään 2 viikolla

vakuutusosasto, lakimies Pekka Humalto, p. 73914
HE laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 3 luvun 31 §:n muuttamisesta

hallitusohjelman luku 10.5

kuntoutusrahan ylläpitokorvausta korotetaan 1 eurolla

vakuutusosasto, lakimies Pekka Humalto, p. 73914
HE laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

hallitusohjelman luku 5.4

tuen taso nousisi vastaamaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoa ilman lapsikorotuksia, ylläpitokorvausta ja työttömille koulutusajalta maksettavaa korotusosaa. Tukikauden kesto ehdotetaan muutettavaksi kiinteäksi. Kahdeksan vuoden työhistorialla henkilöllä olisi oikeus 18 kuukautta kestävään aikuiskoulutustukeen. Tuen voisi käyttää kerran työuran aikana. Osa-aikaisen opiskelun aikana ansaittujen tulojen yhteensovittaminen aikuiskoulutustuen kanssa tehtäisiin joustavammaksi.

vakuutusosasto, hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. 73204
HE laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

 hallitusohjelman luku 10.8

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 17 §:n sisältyviä määräaikaisia säännöksiä maatalousyrittäjien työterveyshuollon tehostamiseksi jatketaan 1.1.2010 lähtien sekä tarkistetaan 15 §:ssä mainittujen järjestelmien rahoitusta koskevia prosenttiosuuksia

vakuutusosasto, hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 73174
HE laiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

hallitusohjelman luku 10.3

vammaisetuutta aletaan maksaa myös jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa olevalle. Veteraanilisää aletaan maksaa ylimääräistä rintamalisää saavalle, joka saa korotettua tai ylintä hoitotukea. Laitoshoidon asiakasmaksua korotetaan.

vakuutusosasto, vanhempi hallitussihteeri, Juha Rossi, p. 73866
HE työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

työnantajan kansaneläkemaksu poistetaan kokonaan vuoden 2010 alusta

vakuutusosasto, vanhempi hallitussihteeri, Juha Rossi, p. 73866
HE laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuosina 2010

kansaneläkeindeksin pistelukuna käytettäisiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa pistelukua kuin vuonna 2009

vakuutusosasto, vanhempi hallitussihteeri, Juha Rossi, p. 73866
HE laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

hallitusohjelman luvut 5.4., 10.2 ja 10.10

työttömyysturvalakia muutetaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisesti

vakuutusosasto, hallitusneuvos Esko Salo, p. 73180
HE laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

perhehoidon kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen tarkistamisen perusteena käytettäisiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa pistelukua kuin vuonna 2009

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, p. 74358
LAAJAT ESITYKSET
HE laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (mahdollisesti PeV)

hallitusohjelman luku 10.7

- tupakkatuotteiden esilläpitoa vähittäismyynnissä rajoitetaan.

- suussa käytettävän tupakan maahantuontia ja myyntiä rajoitetaan.

- tupakointikieltoja laajennetaan.

- tupakkatuotteiden myyntiä ja hallussapitoa rajoitetaan alaikäisten osalta.

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, hallitusneuvos Ismo Tuominen,  

 p. 73787

syyskuu
HE lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset muuhun lainsäädäntöön

hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2009, STM010:00/2009) on annettu eduskunnalle ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2009. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta aiheutuu tarve päivittää muuta lainsäädäntöä. Valmistellaan esitys muun lainsäädännön muuttamiseksi.

kiireellisyyden peruste: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, hallitusneuvos Anne Koskela, p. 74340

syyskuu
HE laiksi toimivaltaisista laitoksista, sähköisestä tiedonsiirrosta ja eräistä toimeenpanoon liittyvistä seikoista sovellettaessa yhteisön sosiaaliturvalainsäädäntöä

hanke liittyy EU:n sosiaaliturvalainsäädännön uudistukseen. Laissa annetaan täydentäviä säännöksiä EY-asetusten soveltamisesta.

vakuutusosasto, hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, p. 73877

marraskuu
*HE laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

- lapsena ulkomailla vammautuneiden asumisaikavaatimusta Suomessa lievennetään - YEL/MYEL-työtulo otetaan yrittäjän työtulona huomioon maahanmuuttajan erityistuessa

- mm. etuuden tarkistamista ja uudelleen ratkaisemista, etuuden maksamisen keskeyttämistä ja lakkaamista, etuuden perimistä, tietojen antamista ja saamista koskevia säännöksiä tarkistetaan

kiireellisyyden peruste: Kelan tarvitsemien verotustietojen voimaansaattaminen v. 2010 alusta

vakuutusosasto, vanhempi hallitussihteeri, Juha Rossi, p. 73866

lokakuu
*HE laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

esityksen tavoitteena on tehdä vakuutusyhdistyslakiin (1250/1987)ne välttämättömät muutokset, jotka johtuvat uudesta vakuutusyhtiölaista (521/2008) ja osakeyhtiölaista (624/2006)

kiireellisyyden peruste: esitys sisältää kirjanpitosäännöksiä. Tilikausi on kalenterivuosi.

vakuutusosasto, hallitusneuvos Juhani Turunen, p. 74470

lokakuu
HE terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

STM on antanut Lääkelaitokselle toimeksiannon valmistella esitys, jota voidaan hyödyntää valmisteltaessa hallituksen esitys terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamiseksi. Esitys tulee sisältämään implementoitavan direktiivin edellyttämät muutokset ja Lääkelaitoksen kansallisista tarpeista johtuvat ja sen välttämättömiksi katsomat muutokset.

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, lakimies Elina Hyppönen, p. 73804

lokakuu
SUPPEAT ESITYKSET
HE 112 laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä p. 160 73773
HE laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

- geenitekniikan lautakunnan päätoimisen pääsihteerin viran vakinaistaminen nykyisen viiden vuoden määräaikaisuuden sijaan

- lisäksi esityksellä laajennettaisiin geenitekniikan rekisterin käyttöoikeutta koskemaan ministeriöiden, lautakunnan ja valvontaviranomaisten lisäksi geenitekniikan lautakunnan esittelijöitä

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 73860

syys-lokakuu
HE laiksi alkoholilain muuttamisesta

liköörien vähittäismyynti sallitaan ns. viinitiloilta

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, hallitusneuvos Ismo Tuominen,  

p. 73787

syyskuu
HE laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

muutos koskee ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistä ja terveydenhuoltohenkilöstön tehtäväsiirtoja

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, neuvotteleva virkamies, Päivi Kaartamo, p. 74353

lokakuu
HE laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

- erikoislääkärikoulutuksen uudistaminen ml. perusterveydenhuollon lisäkoulutus

- terveydenhuollon ammattihenkilön rikostaustan selvittämistä koskeva uudistus  

 - laillistetun psykoterapeutin koulutusuudistus

- vaihtoehtolääkinnän rajaukset

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, neuvotteleva virkamies, Päivi Kaartamo, p. 74353

joulukuu
HE laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

uudistuksella perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, tarkistetaan perustettavan toimikunnan ja alueellisten eettisten toimikuntien tehtäväjakoa sekä tarkistetaan potilaslain potilasasiakirjojen luovuttamista tutkimustarkoituksiin koskevat säännökset

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, neuvotteleva virkamies, Päivi Kaartamo, p. 74353

lokakuu
*HE laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta

sukusolujen tai alkioiden luovuttajasta kerättyjen tietojen säilyttämisaikaa koskevan normiristiriidan korjaaminen

kiireellisyyden peruste: ristiriidassa olevien säännösten käytännön vaikutukset 1.9.2009 lukien.

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, hallitussihteeri Mervi Kattelus, p. 74161

syyskuu
*HE laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

sairaankuljetuslupien siirto henkilöliikennelaista yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin ja sairaankuljetuksen taksan vahvistamisesta säätäminen sairausvakuutuslaissa

kiireellisyyden peruste: joukkoliikennelaki (HE/2009 vp)

sosiaali- ja terveyspalveluosasto, lakimies Kirsi Ruuhonen, p. 74131

syys-lokakuu
*HE laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

tarkistetaan tapaturmavakuutuksen lääketieteellisen haitan arviointia koskeva luokitus ja valmistellaan siihen tarvittavat lainsäädännön muutokset

kiireellisyyden peruste: oikeuskanslerin lausunto

vakuutusosasto, hallitusneuvos Jaakko Hannula, p. 73883

lokakuu
HE laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

rekisteröidyn parisuhteen osapuolella olisi oikeus ottovanhemman isyys- ja vanhempainrahaan

kiireellisyyden peruste: liittyy voimassa olevaan lakiin 391/2009

vakuutusosasto, lakimies Pekka Humalto, p. 73914

marraskuu
HE laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

työterveyshuollon työkykyä edistävän ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan tehostamiseksi 60 %:n korvaustason ehtona olisi, että työpaikalla ja työterveyshuollossa on sovittu yhteistyössä tavoitteet ja käytännöt, siitä miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana

vakuutusosasto, hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 73174

joulukuu
HE laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei enää voitaisi käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien laitosten tai muiden sellaisten laitosten,jota Kansaneläkelaitos on avustanut, perusparannuksesta aiheutuviin menoihin ja käyttöavustuksiin

vakuutusosasto, hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 73174

marraskuu
*HE laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

työttömyysturvalakia muutetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnan tehostamiseksi muun muassa monipuolistamalla sen ratkaisukokoonpanoja

kiireellisyyden peruste: uusien säännösten käytännön vaikutukset 1.1.2010 lukien

vakuutusosasto, hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, p. 73868

lokakuu
*HE laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

urheilijalle maksettavan palkan perusteella aletaan maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua

kiireellisyyden peruste: maksuperustemuutokset voimaan vuoden alusta verohallinnon seurannan vuoksi

vakuutusosasto, vanhempi hallitussihteeri, Juha Rossi, p. 73866

lokakuu
*HE laiksi työttömyysturvalain, sairausvakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

vuosittain säädetyllä lailla on säädetty siitä, miten työntekijän työeläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on otettu huomioon eräissä päivärahoissa. Vuoden 2010 alusta lukien asiasta säädetään pysyvällä lainsäädännöllä siten, että vähennys on 60 prosenttia työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä.

kiireellisyyden peruste: tällä hetkellä määrä-aikainen laki voimassa vuoden 2009 loppuun.

vakuutusosasto, hallitusneuvos Esko Salo, p. 73180

lokakuu
*HE laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

olemassa olevan lain muutos

kiireellisyyden peruste: uusien säännösten käytännön vaikutukset kunnissa 1.1.2010 lukien

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, hallitussihteeri Liisa Katajamäki, p. 73854

lokakuu  
HE laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 1 §:n ja 6 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

lyhennettyä työviikkoa tekevään ei sovellettaisi työttömyyspäivärahan sovittelua koskevia säännöksiä ja työttömyyspäivärahan määrittelyssä otettaisiin huomioon tilanteet, joissa työntekijän palkkaa on alennettu työsopimuslain mukaisella irtisanomisperusteella

vakuutusosasto, hallitusneuvos Esko Salo, p. 73180

lokakuuYMPÄRISTÖMINISTERIÖ
TALOUSARVIOON LIITTYVÄT ESITYKSET
HE laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallitusohjelma luku 11.1 (öljyntorjuntavalmiutta parannetaan edelleen)

- öljysuojamaksu korotetaan nykyisestä 0,5 eurosta 1,5 euroon öljytonnilta

- öljysuojamaksun kantoon liittyviä säännöksiä täsmennetään

laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2009.

ympäristönsuojeluosasto, ympäristöneuvos Olli Pahkala, p. 050 5250891
HE laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

pääsisältö on, että suhdanneavustusten myöntämistä saadaan jatkaa maaliskuun loppuun 2010, jonka jälkeen avustuksia voidaan myöntää mainitun vuoden loppuun energiakorjaushankkeille.  

 rakennetun ympäristön osasto, asuntoneuvos Riitta Kimari, p. 0400 143866
SUPPEAT ESITYKSET
HE laiksi Pallas - Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Pallas – Yllästunturin kansallispuistoa koskevia rauhoitussäännöksiä tarkistetaan siten, että luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten estämättä puiston alueella voitaisiin rakentaa ja kunnostaa kansallispuiston matkailua palvelevan hotellin majoitus-, ravintola- ja muita palvelutiloja.

luontoympäristöosasto, ylitarkastaja Markus Tarasti, p. 0400 143 927
HE laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

laki ympäristöhallinnosta tulee kumottavaksi aluehallinnon uudistuksen yhteydessä, minkä johdosta on tarpeen säätää erillinen laki Suomen ympäristökeskuksesta.

hallintoyksikkö, hallitusneuvos Aino Jalonen, p. 0400 789 203