Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Unicef-raportti

Lasten kaltoin kohtelusta johtuvat kuolemantapaukset rikkaissa maissa

LAPSIIN KOHDISTUVA PAHOINPITELY JOHTAA 3~500 KUOLEMANTAPAUKSEEN VUOSITTAIN

UNICEFin Innocenti -tutkimuslaitoksen julkaisema raportti "A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich Nations" kiinnittää huomiota lapsiin kohdistuvaan kaltoin kohteluun - ilmiöön, josta on heikosti tilastoitua tietoa siitä huolimatta, että pahoinpitely on yleistä.
Raportissa kerrotaan, että lähes 3500 alle 15 -vuotiasta lasta kuolee vuosittain teollisuusmaissa pahoinpitelyn seurauksena. Raportti on ensimmäinen yritys kartoittaa lapsiin kohdistuva ruumiillinen väkivalta maailman 27 rikkaimmassa valtiossa.
Raportti käsittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa keskeisenä ihmisoikeuskysymyksenä ja muistuttaa, että YK:n yleiskokouksen Lastenasiain erityisistunnossa valtiot sitoutuivat suojelemaan lapsia kaikenlaiselta kaltoin kohtelulta.

Tilastotiedot vaihtelevat
Suurimman riskiryhmän muodostavat nuorimmat lapset. Espanjassa, Kreikassa, Italiassa, Irlannissa ja Norjassa on muita maita huomattavasti vähemmän väkivaltaisesta kohtelusta johtuvia lasten kuolemantapauksia. Luettelon loppupäässä ovat Belgia, Tshekki, Uusi Seelanti, Unkari ja Ranska. Huolestuttavimmat tiedot on saatu USA:sta, Meksikosta ja Portugalista. Suuntaus useimmissa teollisuusmaissa näyttää kuitenkin olevan aleneva määrä kuolemantapauksia.
Yhtenäisten luokitusten ja sovittujen määritelmien puutteen vuoksi kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa on kuitenkin vähän. Raportissa todetaan, että lasten menehtyminen väkivaltaiseen kohteluun on todennäköisesti huomattavasti yleisempää kuin mitä tilastot paljastavat, ja se peräänkuuluttaa yhtenäisten tutkimusmenetelmien käyttöön ottoa ja tehostettua tietojen keruuta lastensuojelun kehittämisen tueksi.
Suomi muodostaa yhdessä Tanskan, Saksan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa ryhmän maita, joissa lasten fyysinen kurittaminen on laissa kielletty. Stakesin tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen toteaa: "Voimme olla ylpeitä siitä, että lasten kaltoin kohteluun liittyvät kuolemantapaukset ovat vähentyneet Suomessa. Olimmehan toinen maa maailmassa, jossa säädettiin lasten fyysisen kurittamisen kieltävä laki. Stakes on antanut keväällä 2003 uudet ohjeet lasten pahoinpitelyjen tunnistamisesta ja selvittämisestä. (Stakes. Oppaita 55)."

Väkivaltainen yhteiskunta
Tutkimus osoittaa, että lasten pahoinpitelystä johtuvat kuolleisuusluvut ovat suhteessa yhteiskunnassa muutenkin vallitsevaan väkivaltaan. Missä lasten kuolleisuusluvut ovat korkeat, siellä myös aikuiset kuolevat väkivaltaisesti.
Useissa maissa suoritettuihin tutkimuksiin nojaten raportti kartoittaa väkivallan syitä perheessä. Osasyiksi paljastuvat köyhyys ja stressi, mutta näiden suhde lasten pahoinpitelyyn ei ole mitenkään itsestään selvyys. Vastoin yleistä käsitystä lasten pahoinpitelijät ovat 80 tapauksessa sadasta lapsen biologiset vanhemmat. Lapset, jotka joutuvat kokemaan vanhempien väkivaltaista käytöstä toisiaan kohtaan, eivät välttämättä silti itse joudu pahoinpitelyn kohteiksi.
UNICEF muistuttaa raportissa, että lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsiin kohdistuva väkivalta on rikos ihmisoikeuksia vastaan myös silloin, kun väkivalta tapahtuu kodin seinien sisäpuolella.

Avainlukuja

Raporttia luettaessa tulee ottaa huomioon, että se osittain käsittelee alueita
- joista puuttuu ratkaisevassa määrin tilastotietoa
- joissa käytettävissä olevat puutteelliset tilastotiedot heijastavat sitä, että tästä asiasta ei puhuta eikä sen olemassaoloa tunnusteta. Näin ollen sillä ei ole poliittista painoarvoa.

Tutkimustuloksia
- Lähes 3~500 alle 15-vuotiasta lasta kuolee vuosittain teollisuusmaissa pahoinpitelyn seurauksena. Heitä joko kohdellaan väkivaltaisesti tai heidät jätetään heitteille. Saksassa ja Iso-Britanniassa kuolee kaksi lasta viikossa näistä syistä, Ranskassa kolme viikossa, neljä Japanissa ja USA:ssa 27.
- Alle yksivuotiaiden riski kuolla pahoinpitelyn seurauksena on kolme kertaa suurempi kuin 1-4 -vuotiailla, näillä taasen riski kaksinkertainen suhteessa 5-14 -vuotiaisiin.
- Joissakin maissa: Espanjassa, Kreikassa, Italiassa, Irlannissa ja Norjassa, näyttää olevan muita huomattavasti vähemmän tapauksia.
- Viidessä maassa: Belgiassa, Tshekissä, Uudessa Seelannissa, Unkarissa ja Ranskassa luvut ovat nelin - kuusinkertaiset verrattuna maihin, joissa on alhaisimmat luvut. Kolmessa maassa: USA:ssa, Meksikossa ja Portugalissa luvut ovat 10 -15 -kertaiset.
-Yhtenäisten luokitusten, sovittujen määritelmien ja tutkimusmenetelmien puutteesta johtuen kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa on vähän ja lasten väkivaltainen kohtelu on mitä todennäköisimmin huomattavasti yleisempää kuin mitä tilastot kertovat.
- Lasten kuolematapaukset pahoinpitelyn seurauksena näyttävät olevan vähenemässä useimmissa teollisuusmaissa.
- Maat joissa on alimmat luvut lasten kohdalla on myös alimmat luvut aikuisten väkivaltaisissa kuolemissa. Ilmiö on sama myös toisin päin: USA:ssa, Meksikossa ja Portugalissa lasten luvut ovat korkeimmat, samoin aikuisten.
- Seitsemässä maassa lasten fyysinen kurittaminen on laissa kielletty. Maat ovat Itävalta, Tanska, Suomi, Saksa, Islanti, Norja ja Ruotsi.
-Köyhyys, kiire ja stressi sekä alkoholin ja huumeiden käyttö näyttävät olevan merkittävin tekijä joka johtaa lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja heitteillejättöön.

Lisätietoja:
Innocenti tutkimuslaitos: Salvador Herencia, (+39~055) 20 33~354
New York: Alfred Ironside (+1~212) 326 7261
Geneve: Wivina Belmonte (+41 22) 909 55 09
Suomessa: Kirsti Dalman, 09-584501
Tilaa raportti information@unicf.fi