Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re(2): Kansanvaltaisuutta hallintoonPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Aluepolitiikka • Re(2): Kansanvaltaisuutta hallintoon
 
From:Monday, November 26, 2007 12:00 AM +0200
Subject:Re(2): Kansanvaltaisuutta hallintoon 
To:
Cc:
Jukka Kivi writes:
Valtion hallinto rakennetaan kaksiportaiseksi. Keskushallinto pidetään organisatorisesti suunnilleen nykyisellään, yksiköitä pitää tosin hajauttaa eri puolille maata. Aluehallinto tulee perustumaan maakuntajaolle.
En kannata väkivaltaista hajauttamista. Yksiköiden on syytä sijaita siellä, missä ne toimivat päätehtävänsä kannalta parhaiten.

Maakunnissahan nuo luettelemani palvelut ovat nytkin. Ne lääninhallintoa, läänin pääkaupungin ulkopuolella sivutoimipisteinä. Tarkoitan tällä jutulla siis nimenomaisesti aluehallintoa, kuten hallituskin. Huomattakoon lisäksi, että muualla kuin siellä "metropolissa" ja Etelä-Savossa esimerkiksi erikoissairaanhoidon piirit noudattelevat maakuntajakoa.


Keskimääräinen kokoluokka on noin 200.000 asukasta. Vaihteluväli on 70.000 – 1.300.000.  Asukasmäärien epäsuhdasta johtuen Uusimaa (/ Helsinki, Espoo, Vantaa) jaetaan kahdeksi, mahdollisesti kolmeksi maakunnaksi.
Mitkä olisivat mielestäsi näiden maakuntien sisällä olevat kunnat? Kyllä metropolialue on ihan erilainen kuin jokin pohjoisemman Suomen maakunta.

Millä tavalla se poikkeaa valtionhallinnon ja kansanvallan, demokratian suhteen?

Se ei tule tehokkaammaksi jakamalla keinotekoisesti maakunniksi. Maan kannalta metropolimme on yhteistyössä tai kilpailee muiden metropolien kuten Pietarin ja Tukholman kanssa.

No ei nyt sentään, Pietrissa on väkeä jo enemmän kuin koko Suomessa yhteensä. Toisaalta ei valtion aluehallinnolla ole sen metropoliuden kanssa mitään tekemistä. Kuntajakoonhan en ole tässä ehdottamassa mitään muutoksia, päinvastoin esitän pitämistä ennallaan ja kunnallisen itsehallinnon vahvistamista.

Maakunnat saavat rahoituksensa suoraan valtion budjetista. Kunnilla säilyy nykyinen verotusoikeus. Malli ei olennaisesti muuta kuntien ja valtion välistä verotulojen käyttöä.
Sairaanhoitopiirit, terveys- ja sosiaalitoimen kuntayhtymät, maakuntaliitot ja kuntien peruspalveluihin liittyvät toiminnot lakkautuvat. Henkilöstö siirtyy valtion henkilöstöksi. Valtion puolella lääninhallinto lakkaa ja henkilöstö siirtyy maakuntiin.
Voisi myös ajatella, että verotusoikeus siirrettäisiin kunnilta maakunnille. Pienimuotoinen hallinto kevenisi kunnissa.

Milläs kunnat sitten rahoittaisivat toimintansa? Ehdotin jo valtionosuuksien poistoa. Vaikka isot, raskaat peruspalvelut siirtyisivätkin maakunnille

Perustelut

Tämä hallintomalli lisäisi olennaisesti kansanvaltaa ja toisi valtionhallintoa lähemmäs alamaisia.
Alueellinen tasa-arvo kohentuisi. Keskittyminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti hidastuisi.
Valtionosuusjärjestelmä on siirtänyt valtion verotuottoa kunnille peruspalveluiden tuottamiseksi tasa-arvoisesti koko maassa. Tämä kautta valtio maksaa ”kunnalliset” peruspalvelut. Peruspalveluiden siirtyessä valtiolle olisi perusteltua lakkauttaa kuntien valtionosuusjärjestelmä. Kunnat tekisivät verotuloillaan vapaasti sitä, mitä kuntalaiset demokraattisten arvovalintojen  mukaisesti päättävät tehdä. Kunnallinen tuloveroprosentti (”veroäyri”) laskisi todennäköisimmin reilusti alle  10 prosentin nykyisestä keskiarvosta 19.

Julkiset palvelut, erityisesti terveydenhuolto tehostuisivat. Julkishallinnon menojen ja palvelujen tuottavuuden suhde kohentuisi.
Julkisten peruspalveluiden taso ja laatu olisivat samat koko maassa.
Palvelut olisivat kansalaisten käytettävissä kuntarajoista riippumatta.
Paineet kuntajaon muuttamiseen poistuisivat. Kuntien itsemääräämisoikeus vahvistuisi. Tarpeet kuntien yhdistymiseen loppuisivat.
Malli varmistaisi julkisten palvelujen, erityisesti terveydenhuollon jatkuvuuden ja edelleen kehittymisen.
Tämä hallintoratkaisu mahdollistaisi kansalaisten vaikuttamisen omaan elinympäristöönsä ja sen kehittämiseen.

Tämä on hyvin tiivistetty esitys, jossa monien asioiden takana on paljon yksityiskohtia. En väitä ollenkaan kaikkia selvittäneeni (suurta osaa en varmasti edes tiedä olevankaan), mutta monet näistä asioista ovat peräisin eletystä elämästä. Tiedän monien otsikoiden takana olevan erilaisia käsityksiä. Kuitenkin, jos pääperiaatteelle, kansanvallan lisäykselle, on kannatusta loppu hoituu.

Läänintasosta et mainitse mitään.  Lääneillähän ei ole kovin suurta merkitystä enää, joten sen tason voisi kyllä yhdistää maakuntiin.

Jätin itsestäänselvyytenä kirjoittamatta sen, että tietenkin tämä korvaisi läänit. Taisin tosin mainita, että nykyiset lääninhallinnon tehtävät siirtyvät...

VmH