Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re: Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudetPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Aluepolitiikka • Re: Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet
 
From:Tuesday, November 22, 2005 3:55 PM +0200
Subject:Re: Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet 
To:
Cc:

OSAKEYHTIÖ

Olemmeko menossa vaaralliselle tielle antaessamme sinisilmäisyyttämme
kunnallisten varojen siirtyä niin kuntalaisten kuin luottamusmiesten valvonnan
ulottumattomiin.

Tämä veretön vallankumous ja suoranainen omaisuuden ryöstö on alkanut
useissa maamme  kunnissa. Osakeyhtiölakia tunteva tietää että yhtiön hallituksen
ei tarvitse antaa julki juuri mitään toimintaansa liittyvää tietoa. Ei edes omistajatahollekaan.

On myös viitteitä että kaikkien palvelujen tuottaminen ei kuulu automaattisesti kunnille ja vielä
vähemmän palvelujen tuottamista varten perustettujen osakeyhtiöiden yksinoikeuteen.
Kilpailulainsäädäntö tuottanee vielä jokusen yllätyksen tulevaisuudessa.Pete Nykänen
Pohjois-Karjala/
Nurmes********************************'


Erkki Piiroinen, Perjantai, Toukokuu 9, 2003 klo 1:54 ip.  kirjoitti:


>Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kehitettävä kaikilla
>päätöksenteon tasoilla
>Demokratia – kansanvalta todeksi
>Demokratian vahvistaminen edellyttää oikeudenmukaisuuden,
>suvaitsevaisuuden, yhteisvastuun ja vastavuoroisuuden periaatteiden
>muuttumista sanoista jokapäiväisiksi teoiksi ja käytännöksi niin valtion,
>maakuntien kuin kuntienkin tasolla.
>Kansanvallan rakenne maassamme
>Perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustavat
>eduskuntaan vaaleilla valitut kansanedustajat. Kansanvaltaan sisältyy
>yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön
>kehittämiseen. Välillistä demokratiaa valtionhallinnossa edustavat
>eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus sekä valtionhallinnon, valtion
>omistamien laitosten ja yhtiöiden luottamushenkilöistä koostuvat
>toimielimet.
>Kunnilla on perustuslaissa turvattu itsehallinto. Kunta on asukkaiden
>itsehallintoyksikkö. Päätösvaltaa kunnissa käyttävät asukkaiden
>valitsemat valtuutetut. Paikallishallinnossa välillisen demokratian
>toimielimiä ovat kunnanhallitus, lauta- ja johtokunnat, toimikunnat,
>kuntayhtiöiden ja säätiöiden luottamushenkilötoimielimet sekä
>kuntayhtymien valtuustot, hallitukset ja muut
>luottamushenkilöorganisaatiot.
>Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
>Kansalaisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa
>tapahtuvaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon on pyritty
>lisäämään lainsäädäntöä kehittämällä. Perustuslaki, kuntalaki,
>maankäyttö- ja rakennuslaki, julkisuuslaki, nykyinen
>hallintomenettelylaki, jota ollaan uudistamassa hallintolaiksi, ja monet
>erityislait sisältävät määräyksiä, jotka velvoittavat valtiota ja kuntia
>toimimaan siten, että kansalaisilla on todelliset vaikuttamisen
>mahdollisuudet yhteiskunnassa.
>Julkisen vallan on kaikilla tasoilla ja tavoin vahvistettava jokaisen
>ihmisen tasa-arvoisuuteen perustuvaa osallistumista, vapautta toteuttaa
>itseään ja käyttää omia kykyjään sekä kantaa osansa sosiaalisesti ja
>ekologisesti kestävästä kehityksestä.
>Kansalaisten vapaus voi toteutua vain oloissa, joissa kunnioitetaan
>jokaisen demokraattisia oikeuksia ja joissa taataan kaikille
>kansalaisille mielipiteen, kokoontumisen ja järjestäytymisen vapaus.
>Tänään eivät vapauden ja demokratian ihanteet toteudu täysvoimaisesti.
>Byrokratian voima ja perinteet sekä salailu leimaavat julkista hallintoa
>ja vallankäyttöä. Kansalaisten luottamus julkisen hallinnon päättäjiin ja
>toimijoihin on vähentynyt. Demokratiavaje on todellisuutta.
>Demokratiaa vahvistettava uudistamalla lainsäädäntöä ja hallintokäytäntöjä
>Tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät julkisen hallinnon avoimuutta,
>luotettavuutta ja demokraattisuutta. Perustuslaki avasi uudistuksille
>tietä.
>Valtiollisten vaalien vaalijärjestelmän uudistaminen toteuttamalla ns.
>tasoituspaikkajärjestelmä ja äänikynnys sekä äänestäjille tarjottujen
>vaihtoehtojen selkeyttämisellä voidaan lisätä kansalaisten kiinnostusta
>käydä ääniuurnilla ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa
>määritellään haluttu yhteiskunnallisen kehityksen suunta.
>Paikallishallinnossa on tarpeellista jatkaa hallinnon selkeyttämistä
>siten, että kansalaiset voivat aidosti vaikuttaa sekä valtion
>paikallishallintoon että kuntien hallintoon ja kuntien väliseen
>yhteistyöhön.
>Lääninhallitusten, työllisyys- ja elinkeinokeskusten, valtion
>piirihallintoviranomaisten sekä maakunnallisten liittojen, kuntayhtymien
>sekä muiden kuntien yhteistyöorganisaatioiden vuorovaikutuksen ja
>demokraattisten toimintatapojen kehittäminen on välttämätöntä. Eri
>organisaatioiden rajat ja toimialat tulee yhdenmukaistaa siten, että
>kansalaiset saavat joustavasti kaikkia julkisen hallinnon palveluja ja
>voivat vaikuttaa niiden toimintaan.
>Lääninhallitusten tehtäviä tarkistettava
>On tarpeellista tarkistaa lääninhallitusten tehtäväkenttää siten, että
>lääninhallitukset keskittyvät oikeus- ja turvallisuuskysymyksiin.
>Lääninhallituksissa tulisi olla toimielin, joka valvoo perustuslain ja
>muiden lakien toteutumista ja johon kansalainen voi tarvittaessa saattaa
>asiansa ratkaistavaksi, jos kunnanhallinto ei toimi lain mukaisesti.
>Nykyinen perusturvalautakunta ei ole riittävä varmistamaan kansalaisten
>peruspalvelujen toteutumista ja tarjoamaan mahdollisuuksia kansalaisille
>hakea oikeuksiaan, jotka heille on taattu lailla.
>Työllisyys- ja elinkeinokeskusten (TE-keskukset) ja maakunnallisten
>liittojen sekä kuntayhtymien toiminta maakunnan, seudun tai
>työssäkäyntialueen tasolla ei ole riittävän tiivistä ja julkista.
>Suomessa on liian pieniä maakuntia ja julkinen hallinto on tarpeettoman
>moniportaista: eduskunta - presidentti - valtioneuvosto - ministeriöt -
>keskusvirastot - läänit - maakunnat - TE-piirit - kihlakunnat -
>seutukunnat - kuntayhtymät – kunnat.
>Aluehallintoa kehitettävä
>Perustuslain 121 §:n mukaan itsehallinnosta kuntia suuremmilla
>hallintoalueilla säädetään lailla.
>Euroopan neuvoston paikallisen ja alueellisen demokratian johtoryhmän
>loppuraportissa (12.12.2001) todetaan, että kaikilla valtioilla on
>edelleen vapaus valita omat sisäiset hallinnon rakenteet perustuslakinsa
>mukaisesti. Aluehallintoviranomaisella tulee olla toimialallaan
>päätösvaltaa ja hallinnollista toimivaltaa sekä edustuksellinen
>toimielin, joka valitaan suorilla yleisillä yleiseen äänioikeuteen
>perustuvilla vapailla ja salaisilla vaaleilla, tai se tulee valita
>välillisesti siten, että kansan valitsemat edustajat valitsevat tai
>muodostavat edustukselliset toimielimet. Aluehallintoviranomaisilla tulee
>olla omat varat, oma hallinto ja oma henkilökunta. Omat voimavarat voivat
>olla alueellisia veroja, muita aluehallintoviranomaisen päättämiä tuloja,
>kiinteitä osuuksia valtion veroista ja valtion sekä kuntien ja muiden
>alueellisten viranomaisten antamaa sitomatonta rahoitusta.
>Taloudellisesti heikompien aluehallintoviranomaisten toiminnan
>turvaamiseksi tulee taloudellisilla tasausmenettelyillä turvata riitt
>ävät voimavarat.
>Ylemmänasteisen itsehallintoviranomaisen muodostaminen Suomeen on näin
>ollen sekä perustuslain että Euroopan neuvoston kannanoton mukaista
>hallinnon kehittämistä.
>Ns. väliportaan hallinnon kehittäminen
>Suomessa demokratiaa ja tehokkuutta voidaan oleellisesti lisätä nykyisten
>organisaatioiden ja toimivaltuuksien puitteissa. Lisäksi on usein
>esitetty, että maahan tulisi saada aikaiseksi maakunta-/seutuhallinto,
>jossa toteutuu edustuksellinen demokratia vaaleilla valittujen
>valtuustojen muodossa. Tätä ns. väliportaan hallinnon mallia on
>vuosikymmeniä maahamme haikailtu. Uudistuksen esteenä on ollut epäilys
>uuden hallintoportaan tarkoituksenmukaisuudesta.
>Uudistus on syytä aloittaa kokeiluna niillä alueilla, joissa on
>valmiuksia kokeilla uutta paikallishallintomallia (esim. Kainuu).
>Tarvitaanko koko maassa samanlaista väliportaan hallintoa on kokeilun
>tulosten perusteella tutkittava ja tarvittaessa valmisteltava tarvittavat
>lait ja lakimuutokset. Selvityksen kohteena tulee olla maakunta-/
>seutuhallinnon toimialaa, taloutta ja päätöksentekoa koskevat kysymykset.
>Uudistuksen ei tarvitse merkitä uutta veroa, vaan se voidaan toteuttaa
>jakamalla uudella tavalla nykyisiä valtion ja kuntien yhteisiä
>verotuloja. Ns. väliportaan hallinnon uudistukselle osa nykyisistä
>valtion ja peruskuntien tehtävistä siirtyisi maakunta-/seutukuntatasolle.
>Ns. väliportaan hallinnon uudistus edellyttää myös kunnallisen jaotuksen
>muutoksia. Kuntauudistus saisi näin uutta pontta. Kuntien tehtävät ja
>talous voitaisiin vakiinnuttaa tasolle, jota hyvinvointipalvelujen
>tuottaminen edellyttää. Tämä lisäisi kunnallista itsehallintoa ja
>kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.
>Tarvitaan Lex Helsinki
>Helsingin seudulla tulisi toteuttaa Lex Helsinki, jolla uudistetaan koko
>seudun paikallishallinto pitäen silmällä sitä, että uusi hallinto täyttää
>demokratian vaatimukset. Tämä merkitsisi sitä, että seudun kuntien
>yhteistyöelimet (YTV, kuntayhtymät, säätiöt ja yhtiöt) koottaisiin
>seutuhallinnon piiriin ja vaaleilla valittaisiin seutuvaltuusto.
>Nykyiset kunnat voisivat jatkaa nykyiseen tapaan tai jos tahtoa löytyisi,
>muodostaa vaaleilla valitut kaupunginosavaltuustot, joita seudulle
>muodostuisi toista kymmentä.
>Kirjoittaja toimi Suomen Kuntaliiton varapuheenjohtajana vuoteen 2001
>saakka.
>
>Taisto Terävä - 20.6.2002
>
>
>
>