Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re: Lopun lähestyessä kipulääke.

Tervehdys
Oikeustieteellisessä väitöskirjassaan oikeustieteen tohtori Irma Pahlman on käsitellyt myös oikeutta kivun hoitoon. Kivun hoitoa käsittelevän luvun tärkein viesti on se, että "eettisen ja oikeustieteellisen tarkastelun perusteella on olemassa " täysi näyttö" potilaan eettisestä ja juridisesta oikeudesta adekvaattiin kivun hoitoon, jonka tuottamisesta ovat vastuussa sekä julkinen valta että terveydenhuollon ammattihenkilöt."
Lainaan väitöskirjasta edellisen lainauksen lisäksi tähän muutaman pienen palan tämän palstan lukijoille vakuutteluksi edellä todettuun.

"Eettisessä tarkastelussa potilaan oikeuksien näkökulmasta nousevat keskeisiksi potilaan oikeuksien julistukset. Yksi merkittävimmistä on Lissabonin julistus( 1981 ) potilaan oikeuksista, jota on muutettu Balilla 1995. Erityisen merkityksellinen teeman kannalta on julistukseen kirjattu oikeus nykyaikaisen lääketieteellisen tietämyksen mukaisesta kivun lievityksestä ja oikeus ihmisarvoiseen tuskattomaan kuolemaan. WHO:n julistuksessa ( 1999 ) potilaan oikeuksista todetaan, että potilaalla on oikeus kivun ( kärsimyksen ) lievitykseen nykyisen lääketieteen tuntemin keinoin. Edelleen potilaalla on oikeus humaaniin ( ihmisarvoiseen ) terminaalihoitoon ja oikeus kuolla arvokkaasti."
" Maailman Lääkäriliitto antoi vuonna 1983 julistuksen, joka koskee kuolemansairaan henkilön hoitoa ( Declaration on Venice on Terminal Illnes ). Lääkärillä on julistuksen mukaan kolme velvollisuutta. Ne ovat parantaminen, kun se on mahdollista, kärsimyksen lievittäminen ja toiminta potilaan parhaaksi. Näistä ei lääkäri ole oikeutettu poikkeamaan, vaikka potilas sairastaisi parantumatonta tautia. Lääkärin tulee lievittää kärsimystä, yhteisymmärryksessä potilaan kanssa tai mikäli tämä ei pysty tahtoaan ilmaisemaan, yhteisymmärryksessä hänen omaistensa kanssa."

Juridisesti tarkastellen " laki potilaan asemasta ja oikeuksista ilmaisee selkeästi potilaan oikeuden hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon."
" Objektiivisesti hyvä hoito on kunkin hetken yleisesti hyväksyttyjen lääketieteellisten periaatteiden ja tietämyksen mukaista hoitoa."
" Subjektiivisesti hyvä hoito on potilaan subjektiivinen tuntemus hoidosta;potilas tuntee saaneensa hyvää hoitoa. Tähän tuntemukseen vaikuttavat ennen kaikkea fyysisen kivun lievittyminen tai poistuminen sekä potilaan kohtelu ja kohtaaminen, joista vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt."
" Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki velvoittaa jokaista terveydenhuollon ammattihenkilöä ( 2 § ). Laissa todetaan ammattihenkilön velvollisuus kärsimyksen lievittämiseen sairauksien parantamisen ja terveyden edistämisen ohella ( 15 § )."
" Laki velvoittaa ammattihenkilön pitämään tietonsa ja taitonsa ajan tasalla. Tätä täydentää työnantajan velvollisuus mahdollistaa työntekijänsä täydennyskoulutus ( 17 § )."
" Kivun ja kärsimyksen hoitamisesta on kyse myös perustuslain 1 §:n ihmisarvon kunnioittamisesta. Ihmisarvon kunnioittaminen edellyttää potilaan kivun ja kärsimyksen poistamista tai lievittämistä sekä niiden todesti ja vakavasti ottamista."
" Velvollisuutta lievittää kipua ja kärsimystä voidaan arvioida myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja KP-sopimuksen 7 artiklan valossa. Törkeää kivun hoidon laiminlyöntiä voidaan pitää mainituissa sopimuksissa tarkoitettuna epäinhimillisenä ja halventavana kohteluna. "
Lainaukset väitöskirjasta ( 15.5.2003 ) Irma Pahlman, Potilaan itsemääräämisoikeus.

Veikko Simpanen
HUSin hallituksen jäsen