Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Laatusuositus ikäihmisten palveluille

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuntaliitto

 
Lehdistötiedote 13.2.2008  
 

UUSI LAATUSUOSITUS IKÄIHMISTEN PALVELUILLE

 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat yhdessä julkaisseet ikäihmisten palvelujen uuden laatusuosituksen. Suositus on tarkoitettu kunnille ikäihmisten palvelujen kehittämistyön ja arvioinnin välineeksi. Lisäksi suositus sisältää palvelujen eettiset periaatteet.
 
Suosituksessa linjataan keskeiset strategiset osa-alueet ikäihmisten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Näitä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, palvelurakenteen kehittäminen, henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen sekä asuin- ja hoitoympäristöt.
 
Ikääntyneiden palvelujen laatusuositus koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä palveluja, kuten kotihoitoa, omaishoidon tukea, pitkäaikaista hoivaa ja hoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja laitoksissa, sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia.
Näille palveluille suositus asettaa myös valtakunnalliset määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat asettavat omat tavoitteensa ottaen huomioon paikalliset tarpeet.
 

Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ehkäisevän toiminnan merkitystä. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan ja palvelutarpeet arvioidaan yksilökohtaisesti. Neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla monipuolistetaan palveluvalikoimaa. Terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista tuetaan kaikissa palveluissa.
 
Suosituksessa kuvataan henkilöstön mitoitusperusteita ja annetaan suosituksia henkilöstön vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. Keskeisiä ovat myös henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, gerontologisen osaamisen kehittäminen ja johtajaosaaminen.
 
Ikäihmisten asuin- ja hoitoympäristöjen laadun kehittäminen edellyttää panostusta esteettömyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.  

 
Suositus sisältää seurantaindikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata kuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti suosituksen keskeisten osa-alueiden toteutumista.
 

Kunnilla vastuu palveluista ja niiden laadusta

 
Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa ne yksityisen tai kolmannen sektorin palvelutuottajilta. Kunnat vastaavat palveluiden laadusta, vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta. 
 
Suositus korostaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Myös kuntalaisten, asiakkaiden ja omaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on tärkeää.
 

Tavoitteena palvelurakenteen ja toiminnan muutos

 
Suosituksessa tavoitteeksi asetettu palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Rakenteiden ohella myös palveluprosesseja on uudistettava.
 
Uudistetussa suosituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman linjaukset, ikääntymispolitiikan valtakunnalliset tavoitteet, laatusuositusten arvioinnin tulokset, uusin tutkimustieto ja toimintaympäristön muutokset sekä meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus.
 

Tausta

 
Suomi ikääntyy seuraavien vuosikymmenten aikana nopeasti. Ilman palvelurakenteiden ja palvelujen tuottamistapojen uudistamista kustannusten kasvua on vaikea hillitä.
 
Palveluille kehitetyt laatusuositukset ovat viime vuosina olleet  uusia keinoja ohjata hyvinvointipalvelujen suuntaa valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ensimmäisen ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen vuonna 2001. Ikäihmisten palvelujen laatusuositusta on tutkimusten mukaan pidetty kunnissa tarkoituksenmukaisena ja hyödyllisenä työvälineenä ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. Arviointitiedon saaminen osaksi suosituksen toimeenpanoa on kuitenkin tärkeää.
 
Ikäihmisten palveluiden laatusuositus on julkaistu STM:n ja Kuntaliiton verkkosivuilla:
www.stm.fi >julkaisut

 
 
Lisätietoja:
 
kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen, STM, puh. (09) 160 74135, 040 5149 455
johtaja Jussi Merikallio, Kuntaliitto, puh. (09) 771 2602, 050 66 748