Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Saunalahti - Uutiset

Kauklahden väylän hankesuunnitelmasta ja suunnittelumateriaalista

Espoonlahden alueneuvottelukunta (ELANK)
Harri Peltoniemi

Muistio
Kauklahden väylän hankesuunnitelmasta ja suunnittelumateriaalista
Toukokuu 2008 tilanne.


Kauklahdenväylän liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus on parannettava. Kauklahden väylä on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa hyvin tärkeä yhdystie Kehä III:n ja Länsiväylän välillä. Merkittäviä poikittaisliikenneväyliä on Espoossa vähän. Varsinkin lännempänä poikittaisyhteyksiä on harvassa, joten Kauklahdenväylän toiminta sujuvana yhdystienä on ensiarvoisen tärkeää. Liikenne-ennusteen mukaan Kauklahdenväylän liikennemäärä tulee ylittämään jopa Länsiväylän liikenteen määrän Kirkkonummen ja Espoonlahden välillä. Länsiväylän tieosuus on tarkoitus rakentaa nelikaistaisesi moottoritieksi. Käytännössä Kauklahdenväylä on myös Espoonlahden lentokenttäyhteys.

Kaupungin 2005-2007 teettämässä väylän kehittämisselvityksessä on vakavia puutteita ja epäkohtia. Hankesuunnitelmassa Kauklahden väylän status ”alennetaan” asuinalueen pääkaduksi, Nopeus pudotetaan koko matkalla 60 km / h tasolle. Väylän varrelta kasvavien teollisuus- ja asuinalueiden liikenne otetaan mukaan kiertoliittymillä. Länsiväylän liittymässä liikenne ohjataan ja käytännössä pysäytetään liikennevaloihin juuri ennen Länsiväylälle nousua. Suunnitteluun on osallistunut Uudenmaan tiepiirin ja Espoon teknisen viraston lisäksi Saunalahden kaavoituksen epävirallinen(-set) työryhmä(t) varsin keskeisesti. Kaavoituksessa on lähdetty kaupungin ja sen sopimuskumppanien uuden asuntorakentamisen tarpeista pääsääntöisesti liikkeelle. Kun näinkin suurien liikenneyhteyden varsia kaavoitetaan, sijoitetaan yleensä liikerakennuksia, urheiluhalleja ja muita kookkaita rakennuksia meluesteeksi asutukselle. Nyt asutus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle Kauklahden väylää, jolloin meluntorjunnan takia on syntynyt tarve pudottaa liikenteen ajonopeutta. Espoon yhteistyökumppanit Saunalahdessa ovat asuntorakentajia, ja se näkyy tuotannon rakenteessa. Saunalahteen halutaan varsin yksipuolisesti asuntotuotantoa. Yhdyskuntarakenne pitää sisällään asuntojen lisäksi vain ”lakisääteiset palvelut”. Liikerakentaminen meluvalliksi ei näytä tulevan kysymykseen ja Kauklahdenväylää ei ole haluttu leventää sopimuskumppanien omistamille maa-alueille vaikka risteyksien sujuvoittaminen ja raideliikenteen mukaan ottaminen suunnitelmiin sitä edellyttäisi.

Kauklahdenväylän kehittämisselvityksen mukaisen katusuunnittelun esitetyt ratkaisut ovat yleisen edun vastaisia. Suunnitelma on ristiriitainen tammikuussa 2006 lainvoiman saaneen Tillinmäen asemakaavan kanssa ja edellyttää siellä muutoksia niin Saunalahdenportin kuin Ruukintien ja Kivenlahden teollisuusalueen kohdalla. Kauklahdenväylän kehittämishankkeen johdosta näyttää puuttuvan Espoonlahtelaisten yleisen edun valvonta sekä alueen liike-elämän tarpeiden huomioon otto ja kehittymismahdollisuuksien turvaamien. Merkittävänä päätienä toimivan Kauklahdenväylän liikenteen hidastaminen kiertoliittymillä, alhaisella nopeusrajoituksella ja liikennevaloilla sekä statuksen pudotus asuntokaduksi ei ole espoonlahtelaisten edun mukaista. Lisäksi maakunta- ja yleiskaavan mukainen raideyhteys on jätetty kokonaan esittämättä suunnitelmissa. Väylän katusuunnitelmat ovat myös ristiriidassa ylemmissä kaavoissa Kauklahdenväylälle kaavoitetun statuksen ja kaavojen suunnittelumääräysten kanssa.

Kiviruukin teollisuusalueen liikenneyhteydet heikkenevät merkittävästi ja liikenteen turvallisuusriskit ja meluhaitat lisääntyvät. Uusi Tillinmäentie yhtyy Ruukintiehen ja purkautuu Kauklahden väylälle yhdestä kiertoliittymästä, jonka vastakkaiselta puolelta tulee Kummelivuorensuun liikenne. Kiviruukin puoleisen liikenteen kasvu on todella merkittävää ja ennusteet ovat yli 14~000 autoa / vrk. Omissa kokouksissaan suunnitteluryhmä on pitänyt kiertoliittymän läpäisykykyä riittämättömänä ja tilavarauksesta eritasoliittymälle puhutaan, mutta sitä ei ole lähdetty tekemään. Tällainen liittymän sijoittelu keskittää kaiken liikenteen Kauklahden puoleiseen kulmaan aivan omakotiasutuksen lähituntumaan ja asuintonttien viereen. Länsiväylän suunnasta tuleville sijainti on epäedullinen, kankea ja ajattaa liikenteen koko alueen ohi, ennen kuin päästään sisään Kiviruukin alueelle, jonne varsinkin raskasta liikennettä suuntautuu jatkossa lisää seudullisen joukkoliikennevarikon ja betoniaseman sijoittamisen seurauksena.

Länsiväylän pohjoispuolisten Kivenlahden teollisuus- ja työpaikka-alueiden kehittämisedellytykset huononevat. Nykyinen suunnitelma siis antaa vain alamittaisen ja huonossa sijainnissa oleva kiertoliittymän Kiviruukin alueelle. Se ei luo edellytyksiä alueen kehitykselle. Esimerkiksi tilaa vievän erikoistavaraliikkeen sijoittuminen alueelle ei ole näillä eväillä mahdollista. Alueella on vapaita tontteja ja sijainti on yleisesti hyvä. Kiviruukki tarvitsee paremman yhteyden Länsiväylältä ja takaisin Länsiväylälle. Miksi eritasoliittymää ei suunnitella pidemmälle, jotta nähtäisiin sen vaikutukset paremmin? Risteyksen sijainti lähempänä Länsiväylää tulee tarkastella vakavammin.

Myös Kummelivuorensuun puolelle suunnitellun työpaikka-alueen kehittymisedellytykset ovat huonot. Kummelivuorensuun alueella on työpaikkarakennuksia Länsiväylän puoleisessa kulmassa ihan oikeaoppisesti meluesteenä. Kulkuyhteys sinne on kuitenkin taas hankala, eikä tue liiketoiminnan sijoittumista kohteeseen. On helppo ennustaa, että näitä ehdotetaan myöhemmin asuntotonteiksi, kun sinne ei ole kysyntää liikerakentamiselle. Näin käy tietysti, kun ei haluta luoda edellytyksiä liikerakentamiselle. Voidaan todeta, että katusuunnitelma ei tue yleiskaavan mukaista rakentamista. Asuntokatu vedetään lähelle Kauklahden väylää ja hukataan katujen välissä oleva työpaikka-alue. Tarvitaanko siihen väliin vielä kevyen liikenteen väylä erikseen?

Länsiväylän ja Kauklahdenväylän liittymis- ja poistumisrampit sekä suunnitellut liikenneympyrät ja liikennevalot eivät tule toimimaan. Kauklahden väylän ja Länsiväylän risteys on erittäin vaikea kohde, kun vielä pitää ottaa mukaan Vanhan Jorvaksentien tuoma liikenne Saunalahdesta ja tulevaisuudessa Sarfvikista. Tästä ei selvitä parantamalla vanhaa 90-luvun suunnitelmaa siirtämällä Länsiväylälle liittyvää kaistaa pois ympyrästä Länsiväylän viereen. Samalla tarvitaan kahdet liikennevalot vuorottelemaan vastakkaisen suunnan yli kääntyviä liikennesuuntia. Molemmat ajosuunnat pysäytetään valoilla? Tämä on erittäin tehokas liikenteen ruuhkauttaja yhdistelmä. Liikennevaloissa syntyy todella pitkät jonot.

Länsiväylälle ehdotetut linja-autopysäkit vaikeuttavat alueen tulevaa kehittämistä sekä maakunta- ja yleiskaavan toteutumista. YTV on vaatinut linja-autopysäkkejä molempiin suuntiin länsiväylän varteen. Nämä ovat nyt sijoitetut omille kaistoilleen heti Länsiväylän viereen. Tässä on esimerkki varsin huonosta tarveharkinnasta. Kalliit kaistat ja pysäkit tehdään muutaman satunnaisen matkustajan takia. Lisäksi kaistat risteävät hankalasti Ala-Kivenlahden ramppien kanssa. Ala-Kivenlahden metroasema vaati kyllä liityntäliikenneterminaalin, mutta silloin bussit tulevat aseman viereen sisälle alueelle, eivätkä hylkää matkustajia keskelle ”ei mitään” satojen metrien päähän kaikesta.

Risteysalueen tulee täyttää seuraavat ehdot/ kommentteja:
 • Kauklahden väylältä yhteys Länsiväylälle ilman pysähdyksiä, vaatii eritasoratkaisun tai tunnelin.
 • Kirkkonummen suunnasta sujuva yhteys Ala-Kivenlahteen ja Lippulaivaan sekä uuteen yrityspuistoon. Nyt erittäin kankea yhteys.
 • Ala-Kivenlahtelaisten tulee päästä Länsiväylälle sujuvasti. Ehdotuksessa on erittäin kankea yhteys, huonompi, kuin nykyisin.
 • Kirkkonummen suunnasta Kauklahden väylälle ajon  ei tarvitse olla erityisen hyvä, koska tämä liikenne on vähäistä.
 • AlaKivenlahdesta Kauklahteen suuntautuvaa liikennettä on sen verran paljon, että liikennevaloilla katkominen ja vastakkaisen kaistan yli päästäminen ei toimi.
 • Teboilin huoltoasemalle pääsy pitää mahdollistaa. Kiertoliittymä toimii tässä asiassa kohtuullisesti.
 • Tulevaisuuden metrosyöttöliikenne tulee johtaa alueelle sisään ja aseman viereen. Länsiväylän varteen nyt osoitetut bussipysäkit ovat tarpeettomia.
 • Että tämä risteys pystytään suunnittelemaan kunnollisesti, tulee Ala-Kivenlahden alueen laajempi esisuunnittelu toteuttaa ensin. Metroasema, pysäköintilaitokset, liikerakentaminen ym. tärkeät massoittelut pitää olla tiedossa, että risteysalue voidaan rakentaa toimivaksi. Tarvittaessa on turvauduttava nykyisestä huomattavasti poikkeaviin ratkaisuihin: Marinkallion sivulta Kirkkonummen suunnasta kaista alas Teboilin puolella, ympyräristeyksen siirto Kivenlahdentien ja –kadun risteykseen, jne.

Yhteenveto:

 • Yleinen etu, maakuntakaava ja yleiskaava on ottava tarkemmin huomioon väylän tavoitteissa.
 • Saunalahti ohjausryhmän vaikutusvaltaa vähennettävä ja alueen yleinen etu sekä liike-elämän kehitysmahdollisuudet otettava selvästi suuremmalla painoarvolla mukaan suunnitelmiin.
 • Ala-Kivenlahden esisuunnittelu vihdoin toteutettava.
 • Metron tulo Kivenlahteen on sisällytettävä täysimääräisesti suunnitelmaan syöttöliikenteen osalta.
 • Kiviruukin risteys eritasoksi (paikka) ja lisäyhteyksiä Länsiväylätä.
 • Suunnitelman toimivuudessa on vielä vakavia puutteita. On päästävä parempaan tulokseen.