Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Espoonlahti - Keskustelut

Jätevedenpuhdistamo esitetään siirrettäväksi pois Suomenojalta

Jätevedenpuhdistamo esitetään siirrettäväksi pois Suomenojalta

Teknisen toimen johtaja esittää, että jätevedenpuhdistamo siirretään nykyisestä paikasta pois ja puhdistamon uudeksi sijoituspaikaksi tulisi Sammalvuori. Selvitysten mukaan Sammalvuori on tarkoituksenmukaisin ja edullisin sijoituspaikka uudelle puhdistamolle.

Puhdistamon sijoituspaikan valinnalla on huomattavia vaikutuksia etenkin Suomenojan alueen kehitykselle. Jos puhdistamo poistuu alueelta, on tarkoituksenmukaista rakentaa metroasema Iivisniemen lisäksi myös Suomenojalle. Tällöin metroasemien vaikutuspiiriin on mahdollista saada jopa 11 000 asukasta ja 1 000 työpaikkaa enemmän kuin puhdistamon säilyessä alueella.

Suomenojan puhdistamon ympäristössä on metron Matinkylä-Kivenlahti -jatkoreitin varrella laajimmat rakentamiskelpoiset alueet ja ne ovat suurelta osin kaupungin omistuksessa. Jos puhdistamo poistuu alueelta, lisääntyy alueen arvo kaupungille todennäköisesti noin 250 miljoonalla eurolla ja minimissäänkin yli sadalla miljoonalla. Tällä on suuri merkitys metron jatkon rahoitukselle.

Suomenojan alue on suurimmalta osin jo aiemmin rakennettua, joten rakennusmaan uusiokäyttö uusien alueiden käyttöönoton sijaan tukee ekologisia tavoitteita. Alueen sijainti meren ja hyvien viheryhteyksien läheisyydessä palvelee ulkoilua, veneilyä ja luonnosta nauttimista.

Puhdistamolle etsitään paikkaa vähintään seuraavaksi 100 vuodeksi. Puhdistamon ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittiin Suomenojan lisäksi viittä muuta vaihtoehtoa, joissa puhdistamo sijoitettaisiin pääosin kallion sisään. Puhdistamotoiminta jäteveden siirtojärjestelyineen vaatii lähivuosina 197-246 miljoonan euron investoinnit paikasta riippuen. Pitkän ajan kokonaiskustannuksiltaan kalleimmatkin kalliovaihtoehdot ovat Suomenojaa edullisempia.

Sammalvuoressa rakentamisen jälkeinen puhdistamon näkyvä toiminta saadaan keskitettyä yleiskaavan työpaikka-alueelle, joka on nykyisellään Länsiväylän melualuetta. Sammalvuoressa puhdistamo sopii osaksi kaupunkirakennetta ja on toteutettavissa teknis-taloudellisesti edullisimmin.

Seuraavaksi parhaat vaihtoehdot ovat Blominmäki ja Mossasvedjebergen, jotka ovat kuitenkin teknis-taloudellisesti Sammalvuorta huonompia. Tosin Blominmäessä ja Mossasvedjebergenissä saadaan rakentamisaikaiset asukasvaikutukset rajattua Sammalvuorta vähäisemmiksi.

Blominmäki on pääväylän melualueella, kuten Sammalvuorikin, eikä sen lähiympäristöön ole kaavailtu asuntorakentamista. Mossasvedjebergenin vieressä Suurpellon rakentaminen on käynnistynyt. Molemmat alueet ovat luontoarvoiltaan Sammalvuorta merkittävämpiä ja etenkin Mossasvedjebergenissä tulee haittaa keskuspuiston virkistyskäytölle. Erityisesti Blominmäen kustannuksia nostaa suuri etäisyys Suomenojasta, jonne täytyy rakentaa Sammalvuorta selvästi pidemmät tunneliyhteydet. Molemmissa rakentamisen aloittaminen on vaarassa viivästyä kaavoituksen haasteiden vuoksi.

Kaupunginhallitus käsittelee jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka-asiaa 27.4. Lopullisesti sijoituspaikasta päättää valtuusto.

Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607754
Projektipäällikkö Jukka Yli-Kuivila, p. 050 3068798