Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterin nimi
        
Tietotorin kansalaisverkko.
        
Rekisterinpitäjä
        
Intelligent Systems Oy Finland, Alakartanontie 2 A 9, 02360 Espoo.
        
        
Rekisterin käyttötarkoitus
        
Tietotorin kansalaisverkon ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoito.
        
Rekisterin pitämisen peruste   

HetiL 8§, Henkilötietoja saa käsitellä: 5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus);

        
Rekisterin tietosisältö
        
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
asiakkaan nimi
käyttäjän nimi
osoite
organisaatio
puhelinliittymän numero
sähköpostiosoite
tunnistamis- ja käyttötiedot
tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
asiakkuuteen liittyvät tiedot
mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
        
Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään.
        
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
        
9 A. Rekisterin säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset:
        
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
        
9 B. Rekisteröidyn luvalla tapahtuva nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen

  X     Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- tai mielipidetutkimuksiin.

      Rekisteröity voi antaa suostumuksen nimi- ja osoitetietojensa luovuttamiseen seuraaviin tarkoituksiin:
    

Rekisteröity voi antaa suostumuksensa nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen yllä mainittuihin tarkoituksiin tai hän voi kieltää tietojensa luovutuksen palvelun ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidylle vain yksilöidyn pyynnön perusteella. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Tietotorin kansalaisverkko noudattaa hyvää rekisteröintitapaa ja edellyttää, että tietojen luovutusta hakevalla on asiallinen yhteys kohderyhmään, jonka tietoja pyydetään. Henkilörekisterilain mukaan tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu. Nimi- ja osoitetietojen käyttäjän tulee ilmoittaa, mistä tiedot on saatu.
        
        
Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin
        
Ei yhdistetä muihin rekistereihin.
        
Rekisterin suojaaminen
        
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
        
Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
        
Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä tai ne poistuvat automaattisesti jos rekisteröitynyt ei käytä kansalaisverkkoa tiettyyn pitkään aikaan.
        
Rekisteröidyn informointi
        
Rekisteröityneille tiedotetaan asiasta Tietotorin kansalaisverkossa, Ohjeet ja avut viestialueella. Uutta rekisteröidylle tiedotetaan rekisteröitymisen yhteydessä, ennen käyttäjäksi hyväksymistä rekisteröitymislomakkeella.
        
Tarkastusoikeus
        
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteella.

        
Tiedon korjaaminen
        
Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.

Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön joko suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille. Tiedon korjaamisesta päätetään pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Henkilötietojen virheettömyys tarkastetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Näiden tietojen osalta asianosaisella on asian käsittelyn yhteydessä mahdollisuus lausua oma kantansa tiedoista.
        
Kielto – oikeus
        
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamasta häntä koskevia tietoja muihin kuin kohdassa 9A mainittuihin tarkoituksiin.
        
Rekisterihallinto
        
Tietotorin kansalaisverkko on verkkoviestintäympäristö, jossa on mm. sähköposti- ja intranet - ja kotisivupalvelut, Sen teknisestä ylläpidosta vastaa Intelligent Systems Oy Finland.