Henkilöluetteloiden tietosuojaseloste

Intelligent Systemsin tuottamien sivustojen henkilöluetteloiden tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterinpitäjä Intelligent Systems Oy Finland
Alakartanontie 9, 02360 Espoo. Y-tunnus 0883943-3.

Yhteyshenkilö
Jukka Kivi
0400 578 000
Alakartanontie 9, 02360 Espoo

2. Henkilörekisterin nimi
Sivuston [sivuston osoite, esimerkiksi www.etunimisukunimi.fi] henkilöluetteloiden rekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- Vaaliehdokkaiden luettelo
- Postituslistojen ylläpito
- Luetteloiden julkaiseminen henkilöiden suostumuksella

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- postiosoite
- asuinkunta ja alue
- arvo tai ammatti
- vaaliehdokkaan suosittelija, tukija, kannattaja
- yhdistyksen jäsenyydestä kiinnostunut

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– henkilöltä itseltään internetin välityksellä allekirjoitetulla lomakkeella.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasanajärjestelmään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot  sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö pitää lähettää rekisterinpitäjälle, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ,etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän sähköpostiin.